Az új zsidóállamot tisztességesen kell alapítani. Hiszen számolnunk kell a jövendő becsületünkkel a világ előtt. Ezért összes kötelezettségeinknek eddigi lakóhelyeinken becsületesen eleget kell tennünk. Olcsó utazást és mindennemű letelepedési kedvezményt a Society of Jews és a Jewish Company csak azoknak fog nyújtani, akik eddigi hatóságaik hivatalos bizonyítványával igazolják: „Teljes rendben távozott!”

Az összes magánjogi követelések, amelyek még az elhagyott országokból származnak, a zsidóállamban könnyebben peresíthetők, mint bárhol a világon.

Nem fogunk várni viszonosságra. Ezt kizárólag saját becsületünk kedvéért tesszük. Ágy később a mi követeléseink is készségesebb bíróságokra fognak akadni, mint amilyenekkel itt amott ma találkozunk.

Magától értetődik az eddigiek után, hogy a zsidóbűnösöket is könnyebben fogjuk kiszolgáltatni, mint minden más állam, addig a pillanatig, amíg a büntetés fenség jogát mi is ugyanazon elvek szerint fogjuk gyakorolni, mint az összes többi civilizált népek. Egy átmeneti időre gondolok tehát, amely alatt a mi bűnöseinket csak a büntetés kitöltése után fogjuk felvenni. Ha azonban meglakoltak bűnükért, úgy minden megszorítás nélkül fognak felvétetni, a bűnösök részére is új élet kezdődjék közöttünk.

Ágy a kivándorlás sok zsidó részére szerencsésen lefolyó krízissé válhat. A kedvezőtlen külső körülmények, melyek között némely jellem elromlott, kiküszöböltetnek és elveszett emberek megmenthetők lesznek.

Itt egy történetet szeretnék elmesélni, amelyet egy a Witwaterstrandi aranybányákról szóló jelentésben találtam. Egy napon egy férfiú jött a környékre, letelepedett, megkísérelt egyet-mást, csak épen az aranyásást nem, végül egy jéggyárat alapított, amely bővült, és nemsokára általános tiszteletre tett szert tisztessége révén. Évek múlva egyszerre letartóztatták. Frankfurtban, mint bankár, csalásokat követett el, megszökött, és itt hamis név alatt új életet kezdett. Mikor azonban mint foglyot elvezették, a legtekintélyesebb emberek jelentek meg a vasúti állomáson, szívélyesen elbúcsúztak tőle — a viszontlátásra. Mert vissza fog jönni.

Mi mindent mondott el ez a történet! Egy új élet még a fegyenceket is megjavíthatja. És közöttünk aránylag kevés bűnöző van. Erről érdekes statisztikát olvashatunk „A németországi zsidók kriminalitása” címen megjelent műben, melyet Dr. P. Nathan Berlinben az „Antiszemita támadások leküzdésére alakult egyesület” megbízásából hivatalos kimutatások alapján állított össze. Ez a számokkal telt irat természetesen, — mint némely más „védelem”—, is abból a téves felfogásból indul ki, hogy az antiszemitizmust észszerű érvekkel meg lehetne cáfolni. Pedig jó tulajdonságainkért ép úgy gyűlölnek bennünket, mint hibáinkért.

Comments are closed.