A népmozgalom ezen szerve, amelynek a lényegét csak most fejtjük ki, a valóságban mindenekelőtt fog megalakulni. Keletkezése egészen egyszerű. A tettre kész angol zsidók köréből — akikkel tervemet Londonban közöltem, fog ez az erkölcsi személyiség alakulni.

A Society of Jews a meginduló zsidó mozgalom központja.

A Societynek tudományos és politikai feladatai vannak.

A zsidóállam alapításának — amint én azt képzelem — modern, tudományos előfeltételei vannak. Ha ma vándorolunk ki Mizrajimból, ez nem történhetik a régi idők naiv módjára. Előzőleg máskép fogunk számot adni magunknak erőnkről és létszámunkról. A Society of Jews a zsidók új Mózese. A zsidók nagy, régi gestorának az egyszerű időkben volt vállalkozása, úgy viszonylik a miénkhez, mint egy csodaszép régi daljáték egy modern operához. Mi ugyanazt a melódiát, sokkal több hegedűvel, fuvolával, hárfával, bőgővel, elektromos fénnyel, dekorációval, kórussal, fényesebb kiállítással és a legelső énekesekkel játsszuk.

Ez az irat nyissa meg az általános vitát a zsidókérdésről. Barátok és ellenségek fognak benne részt venni — remélem, hogy többé nem a szentimentális védelem és a sivár gyalázás formájában. A vita tárgyilagos, nagy, komoly és politikai legyen.

A Society of Jews gyűjteni fogja az államférfiak, parlamentek, zsidóhitközségek, egyletek minden véleménynyilvánítását, melyek szóban, írásban, gyűléseken, újságokban és könyvekben látnak napvilágot.

Ágy a Society első ízben fogja megtudni és megállapítani, hogy a zsidók akarnak-e már az ígéret földjére vándorolni és hogy kell-e nekik odamenniök. A Society az egész világ zsidóhitközségeitől meg fogja kapni a zsidók statisztikájához szükséges adatokat.

A későbbi feladatok, az új ország és természeti erejének tudományos kikémlelése a kivándorláshoz és felépítéshez való egységes terv, a törvényhozáshoz és közigazgatáshoz való előmunkálatok a célból okosan levezethetők.

Kifelé arra kell törekednie a Societynak, hogy államalkotó tényezőnek ismertessék el. A kormányokkal szemben szükséges tekintélyt a zsidók tömeges csatlakozásából merítheti.

Befelé, azaz a zsidósággal szemben, a Society az első erők nélkülözhetetlen berendezéseit teremti meg, melyekből később a zsidóállam nyilvános berendezkedései kifejlődhetnek.

Az első cél, amint már említettük, a népjogilag biztosított szuverenitás egy a mi jogos szükségleteinknek megfelelő földdarabon.

Mi történjék azután?

Comments are closed.