Mikor a népek a történelmi időkben vándoroltak, a világ folyásának véletlensége vitte, vonszolta és dobálta őket. Sáskahadak módjára ereszkedtek le valahol tudat nélküli útjukban. Hiszen a történelmi időkben nem ismerték a világot.

Az új zsidóvándorlásnak tudományos alapelvek szerint kell történnie.

Már mintegy 40 év előtt az arany bányászás csodálatos együgyű módon történt. Micsoda kalandszerűek voltak az állapotok Kaliforniában! Egy kósza hírre odafutottak össze a világ összes desperadói, elrabolták a földtől, majd egymástól az aranyat, és azután époly rablószerűen eljátszották.

Ma! Nézzék csak meg ma az aranybányászatot Transvalban. Többé nem romantikus csavargók, de józan geológusok és mérnökök irányítják az aranyipart. Nagyszerű gépek választják ki az aranyat a felismert ércből. A véletlenre keveset bíznak.

Ágy kell az új zsidóországot minden modern segédeszközzel kikémlelni és birtokba venni.

Mihelyst az ország nekünk biztosítva van, odamegy a honfoglaló hajó.

A hajón ott vannak a Society, a Company és a helyicsoportok képviselői.

Ezeknek három feladatuk van: 1. Pontos tudományossággal megvizsgálni az ország minden természeti tulajdonságát; 2. egy erősen központosított igazgatást bevezetni; 3. a földfelosztás. Ezek a feladatok egymásba vágnak és a már eléggé ismert célnak megfelelően oldandók meg.

Csak egy kérdés nincs még megvilágítva: nevezetesen az hogy mikép történjék a földfoglalás az egyes helyicsoportok szerint.

Amerikában egy új terület felfedezése esetén még most is meglehetősen naiv módon történik az okkupáció. A földfoglalók egybegyűlnek a határon, és egy meghatározott órában egyszerre és erőszakkal rohanják azt meg.

Ágy ezt az új zsidóországban nem lehet majd csinálni.

A tartományok és városok helyeit el fogják árverezni. Nem holmi pénzért, hanem szolgáltatások ellenében. Az általános terv megszabta, hogy a forgalom szempontjából mily utakra, hidakra, vízszabályozásra van szükség. Ezt tartományok szerint csoportosítani fogják. A tartományokon belül hasonló módon lesznek a város-helyek elárverezve. A helyicsoportok magukra vállalják ennek pontos keresztülvitelét. A költségeket autonóm bevételekből fedezik. A Societynak módjában lesz előre tudni azt, hogy a helyicsoportok nem vállaltak-e túl nagy áldozatokat magukra. A nagy közösségek nagy tereket kapnak tevékenységük számára. Nagyobb áldozatok bizonyos kedvezményekkel jutalmaztatnak: egyetemek, szak- és főiskolák, kísérleti intézetek stb. és azok az állami intézetek, melyeknek nem kell a fővárosban lenni, a vidéken lesznek szétszórva.

Az átvállalt feladatok helyes kiviteléért a vevő saját érdeke és, szükség esetén, a helyicsoport kezeskedik. Mert úgy amint az egyes egyének közötti különbséget mi megszüntetni nem tudjuk, úgy az egyes helyicsoportok közötti különbség is fennmarad. Minden természetes módon tagozódik. Minden szerzett jog védelemben részesül, minden új fejlődés elegendő teret kap.

Ezek a dolgok embereink előtt mind ismeretesek lesznek.

Amiként másokat nem akarunk megrohanni vagy becsapni, úgy önmagunkat sem csapjuk be.

Mindent előre fogunk tervszerűen megszabni. Ennek a tervnek kidolgozásán, amelyet én csak érinthetek — majdan a mi éleseszű fejeink fognak résztvenni. Korunknak minden társadalomtudományi és műszaki vívmányát fel kell használni a cél érdekében. Minden már meglevő és még ezután jövő szerencsés felfedezést igénybe kell venni. Ágy ez a történelemben eddig példátlanul álló honfoglalás és államalkotás lesz, a siker eddig nem létezett kilátásaival,

Comments are closed.