104.Szeged, 1944 július 15

Hamvas csanádi püspök jelterjesztése Serédi hercegprímáshoz: megnyugvással veszi tudomásul a budapesti zsidók tervezett de-portálásának leállítását, de nem tartja kielégítőnek a vidéki helyzetet, felháborodássál ír a deportáltakkal szemben elkövetett kegyetlenségekről, aggódik a zsidószármazású keresztények kenyér-kereseti lehetőségei miatt.

1000. szám.

1944.

Főmagasságú és Főtisztelendő Bíbornak, Hercegprímás Úr!

Köszönöm Főmagasságodnak 5435/1944. sz. a. kelt bizalmasközlését.1 A kívánt közlést a szószékről fel fogom olvastatni. Különösen megnyugtató a miniszterelnök úr azon ígérete, hogy a budapesti keresztény vallású zsidók az országból elszállíttatni nem fognak. Ennek kieszközléséért különös hálával tartozom Főmagasságodnak. Ámde mi történik a már elszállított vidékiekkel? Makói, szegedi stb. híveimet már elszállították. Ezeknek vissza-hozását kellene követelnünk és azt is, hogy a vidéken is szüntessék meg a zsidószármazású keresztények deportálását, ahol ez még be nem fejeződött. És ha ilyen elrejtőzött keresztények akadnak, ne kísérjék őket csendőrökkel és ne küldjék ki a deportáltak után!

A miniszterelnök úr túlzottnak tartja a kegyetlen és kíméletlen eljárásokról való híreket. De történhetik-e az otthonból való kihurcolás, utolsó ékszertől, jegygyűrűtől való megfosztás, 70-75 embernek egy vasúti kocsiba való zsúfolása, 4-5 napon át lezárva, élelmiszer, vízellátás nélkül való szállítása kegyetlenség nélkül?

És még egy kegyetlenség történt itt Szegeden és Makón. A zsidó nőket levetkőztették és férfiak jelenlétében bábák és orvosok által testi motozásnak (per inspectionem vagináé) vetet-ték alá. Mi más ez, mint a női méltóságnak és szeméremérzetnek perverz megtiprása? Ezt nem igazolja az esetleg elrejtett ékszer (amit nem találtak), mert hisz amint az egyéb dolgok elvétele tőlük jogfosztás volt, az ilyen testi motozás útján történt esetleges elkobzás súlyosbított, illetve kétszeres bűn volt és egy bűnt nem lehet igazolni!

Ezen felháborító eljárás folytatásának talán elejét lehetne venni, ha Főmagasságod a miniszterelnök úr figyelmét felhívná rá.

A miniszterelnök úr azt is írja, hogy a zsidószármazású keresztények továbbra is elkülönítve fognak lakni, vallásukat azonban szabadon gyakorolhatják. De történik-e gondoskodás arról, hogy a kenyérkereset után járhassanak?

Ezekre voltam bátor felhívni Főmagasságod kegyes figyelmét, tekintve, hogy a tárgyalásokat még folytatni méltóztatik.

Főmagasságod kezét mély tisztelettel csókolva vagyok

alázatos szolgája az Úrban

Hamvas

csanádi püspök

Szeged, 1944. július hó 15-én

Saját kezű, kétoldalas tisztázat. OL Filmtár, Esztergomi Prímási Lt. – 3230. doboz. 103. cím. 119-120. f.


Comments are closed.