97.

A m. kir. minisztérium 1944. évi 1.230. M. E. számú rendelete,

a zsidók tulajdonában lévő közúti gépjáróművek bejelentési kötelezettségéről

A m. kir. minisztérium a honvédelemről szóló 1939:II. tc. 86. és 212. §-ában, valamint az 1942:XIV. tc. 28. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. §. Azok a zsidók, akiknek tulajdonában közúti gépjárómű van, kötelesek azt 1944. évi április hó 8. napjáig bejelenteni.

A bejelentést a kereskedelem- és közlekedésügyi minisztérium X. szakosztályához, (Budapest, II., Lánchid-u. 1-3.) címzett, «Gépjárómű-bejelentés» jelzéssel ellátott, bérmentesített ajánlott levelezőlapon kell megtenni.

A bejelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a gépjárómű tulajdonosának nevét (cégét), foglalkozását, lakóhelyét (székhelyét), utca és házszám megjelölésével,

a gépjárómű forgalmi rendszámát (illetőleg volt rendszámát, nemét (személy-, tehergépjárómű, motorkerékpár stb.), Jelenlegi tárolási helyét, gumiabroncsainak darabszámát,

végül azt, hogy a gépjáróműnek van-e engedélye (E vagy U jelzése) a közúti forgalomban való részvételre, valamint van-e honvédelmi igénybevétel alól mentesítése, illetőleg hogy a gépjárómű jelenleg honvédelmi szolgáltatás címén igénybe van-e véve.

2. §. Annak megállapításában, hogy a jelen rendelet szempontjából ki a nemzsidó és ki a zsidó, az 1941 :XV. tc. 9. és 16. §-ának rendelkezései irányadók azzal, hogy nemzsidó az olyan személy is, aki származására és vallására nézve az említett 9. § utolsó bekezdésében foglalt meghatározásnak megfelel, feltéve hogy nem kötött, illetőleg mindaddig, amíg nem köt házasságot zsidóval, vagy olyan nemzsidóval, akinek egy vagy két nagyszülője az izraelita hitfelekezet tagjaként született.

3. §. Amennyiben cselekménye nem esik súlyosabb büntető rendelkezés alá, kihágást követ el és pénzbüntetéssel büntetendő;

a) aki az 1. §-ban meghatározott bejelentési kötelezettségének nem, vagy nem a megszabott módon vagy időben tesz eleget;

b) aki hamis vagy valótlan adatot jelent be.

A pénzbüntetésre az 1928:X. tc. rendelkezései irányadók; a pénzbüntetés legmagasabb összege az 1939:II. tc. 212. §-ának (l) bekezdésében meghatározott mértékig terjed.

A pénzbüntetés átváltoztatására és a kihágás elévülésére az 1939:II. tc. 212. §-ának (4) és (5) bekezdésében foglalt rendelkezések nyernek alkalmazást.

A be nem jelentett gépjáróműveket el kell kobozni. A kihágás miatt az. eljárás a közigazgatási hatóságnak, a rendőrség működési területén pedig a m. kir. rendőrségnek, mint rendőri büntető bíróságnak hatáskörébe tartozik. Az 1929:XXX. tc. 59. §-a (1) bekezdése 3. pontjának alkalmazása szempontjából szakminiszternek a kereskedelem- és közlekedésügyi minisztert kell tekinteni.

4. §. A jelen rendelet kihirdetésének napján (1944. márc. 31.) lép hatályba.

Budapesten, 1944. évi március hó 29-én.

Sztójay Döme s. k.

m. kir. miniszterelnök.


Comments are closed.