Szerintünk

sofar, 2004. november 05. 23:00  JNA24 médiafigyelő, NOL Add comments

Forrás: NOL

Szerintünk

Takács Ferenc, 2004. november 6. 00:00

Závada Pál

Závada Pál: A fényképész utókora

Závada Pál új regénye egyrészt kapcsolódik a Jadviga párnájához és a Milotához, s ennyiben folytatás, illetve egy regénytrilógia utolsó tagja: a fél évszázad hossznyi történet tárgyi kiindulópontja és jelképes vonatkoztatási kerete itt is a főként szlovákok lakta alföldi falu, az itt élők, innen indulók (és innen elhurcoltak) története adja ki a regény alapját, nemzedékeken átívelő sérelmek és jóvátételek, haragok és szövetségek, egyéni pályák és közös sors krónikáját.

Závada ezúttal mind- annyiunkat beleírta a regényébe.

Másrészt A fényképész öröksége nagyon is másféle regénynek íródott, mint elődei. Tartalmi téren például két irányban is tágabb az új regény szemhatára. Egyrészt megjelenik benne a nagytörténelem, az 1942 óta eltelt időszak magyar eszme-, erkölcs- és politikatörténete, mégpedig egy allegorikus világosságú és paradigmatikus tanulságokkal szolgáló életrajz formájában: Buchbinder Miklós zsidó fényképész 1942-ben készült felvételén Dohányos László radikális népi értelmiségi és szociográfus látható a történet szereplőivel. Falukutatóként került kapcsolatba velük, később ellenállóként, majd rákosista miniszterként, végül a paraszttársadalom tudós vizsgálójaként keresett (és tévesztett) folyvást utat a korszak szellemi és erkölcsi zűrzavarában. (Kulcsregényt olvasunk: Dohányos László alakjának és pályájának a rajzában nem tudjuk nem felismerni a tudós parasztpolitikus Erdei Ferencet.)

Másrészt A fényképész öröksége olyan személyes és önéletrajzi elemekkel is dolgozik, amelyek a korábbi regényekben nem jelentek meg, legalábbis nem felismerésre és azonosításra felkínált formában. A regény utolsó fejezeteiben a fiatal Koren Ádám életét követhetjük nyomon a hetvenes évek végétől: egyetemi éveit, sodródását a pesti értelmiségi (fél)világban, filmesek, képzőművészek, szamizdatos másként gondolkodók és hasonlók között, majd tétova szociográfusi-szociológusi pályaválasztását. Kulcsregény ez a történet is: Koren Ádámban nem tudjuk nem felismerni Závada Pált (aki – bár nem biztat fel rá – tiltani sem tiltja meg az azonosítást).

De újdonság A fényképész örökségének az elbeszélői módszere is. A korábbi regényekben – a Milotában kiváltképp – a naplók, magnetofonfelvételek stb. fikciós keretében megjelenő konfesszionális elbeszéléstechnika volt az uralkodó, azaz a szereplők maguk alkották meg a maguk történetét (s magukat is). Itt viszont a szerzői elbeszéléssel és annak tárgyiasságával, sőt személytelenségével operál Závada. Hangsúlyosan írói szerkesztmény az elbeszélés gépezete: az 1942-ben, 1968-ban és 1977-ben induló idősíkok nem kronologikus váltogatása, majd a zárófejezetben a három sík egybeolvasztása. Általában is jellemzi a regényt a nagytörténelmi, szociológiai és önéletrajzi elemek ‘életességének’ tudatos ellenpontozása az elbeszélés jellegzetesen ‘irodalmias’, azaz művi és konstruált voltával. Ez különösen a zárórészben működik izgalmasan: Koren Ádám budapesti ifjúsága, reménytelen és beteljesületlen szerelme, közömbös sodródása (észre sem veszi, hogy rendszerváltás történt!) és felnőtté válása Flaubert Érzelmek iskolájának gondos átirata, azaz irodalmi utalás, mely így semlegesíti – vagy legalábbis tárgyiasítja – az ugyanitt felhasznált önéletrajziságot.

S ugyanilyen újdonság az elbeszélés sajátos kollektivizálása. ‘Mi úgy gondoljuk’, ‘szerintünk ez a helyzet’: az elbeszélésbe folyvást beleszólnak – tanúként, résztvevőként, cinkosként, segítőként vagy akár gyilkosként – akik éppen jelen vannak, vagy voltak. Ez a kórus persze mindig más és más összetételű: van, amikor egyetlen személy, de van, amikor maga az egész nemzet, mindkét esetben többnyire a maga mitudatával, átlagvéleményeivel és torz előítéleteivel.

Azaz Závada ezúttal mindannyiunkat beleírta regényébe. Több és többféle regény lett így A fényképész öröksége, széthúzás és egybetartozás izgalmas és sikeres egyensúlya. (Magvető, 413 oldal, 2690 forint)

Népszabadság Rt. *Impresszum *Hirdetési lehetőségek *Előfizetés *Regisztráció *Hírlevél *Adatvedelem *Akciók *Lap tetejére *©

Comments are closed.