„Egyhangúlag egyetértett a főváros szakbizottsága csütörtökön azzal, hogy a budai Várban elhelyezzék Teleki Pál egykori miniszterelnök szobrát.” Forrás

Teleki Pál az intézményes, nemzeti érzelmü antiszemitizmus szimbóluma, akinek miniszterelnökségeihez tapad a 20. században a világ elsö zsidóellenes törvénye, a Numerus Clausus, a zsidókat másodrendü állampolgárrá minösitö  2. zsidótörvény hatályba lépése, valamint a házassági korlátozásokat tartalmazó 3. zsidótörvény elökészitése. Teleki nem „annak ellenére” volt aktiv antiszemita, hanem politikájának integráns része volt a hidegvérü, tudományosan megalapozott zsidóellenesség. Roppant következetes, koherens világnézetü politikus volt, aki 1940-ben is büszkén vállalta, hogy „a zsidótörvény egyesek szerint a faj és a vér idegen eszméjét hozta be a magyar törvényalkotásba és gondolkodásba. Meg kell állapítanom, semmi idegenszerűség nincs abban, ha faji össze-tartozandóságról, faji kapcsolatokról beszélünk. Ezt az álláspontot tudományosan és társadalmilag immár régóta vallom, és több mint húsz éve írom és hirdetem, tehát jóval előbb kezdtem ezt, semmint hogy ebben a tekintetben külső új befolyások hathattak volna rám.”. Forrás

Ennek az államférfiúnak a tiszteletére Magyarországon 1992-ben Teleki emlékévet rendeztek, ma pedig mártirt és követendö példaképet akarnak belöle faragni a jövö keresztény ifjúsága számára, miután 2001-ben életmüvét Magyar Örökség díjra tartották érdemesnek. Nézzünk csak egy kicsit a történések mögé, és gondolkozzunk, hogy is van ez…

„Már a liberális gazdasági jólétben élő korszak eltévelyedései, mondhatnám könnyelmű élete után is keresztény politikát hirdettünk, a keresztény Magyarország visszaállításának szükségességét. … Ezt szolgálta annak idején, első miniszterelnökségem alatt a numerus clausus, és ezt szolgálta az első zsidótörvény is, amelyet bizonyos okokból meg kellett változtatnunk.” Forrás 


Teleki Pál emlékmise a Szent István Bazilikában

Csicsery_Rónay István a Teleki Pál Emlékbizottság ügyvezetõje köszöntötte az ünnepi emlékmise résztvevõit, fölolvasta Mádl Ferenc köztársasági elnök úrnak, a Teleki Pál Emlékbizottság fõvédnökének üdvözlõ levelét… Nagyhatású szentbeszédében Gyulay püspök úr szólt … a magyar nép hû fiáról Teleki Pálról. Az Õ becsületes, a tényeket feltáró és tisztelõ keresztény magatartását, követendõ példaként állította a misén nagy számban megjelent ifjúság elé. Forrás


A ZSIDÓSÁG FOGALMA TELEKI PÁL MEGHATÁROZÁSÁBAN*

A zsidóság sajátos és Európa minden népétõl élesen elkülönülõ népcsoport, amely területi szétszórtsága és szánnazásbeli változatai dacára mégis évezredek óta erõs beltenyésztésben és elkülönülésben él. Elszórtságban él, de mégis erõs lelki, szellemi, érzelmi egység. — Ez az egység épp úgy kifejezõdik sajátos, õt tudatosan és a legélesebben másoktól elkülönítõ vallásában, valamint racionalizmusában, amely vallását és életét eltölti. Kifejlõdik épp úgy vándorlási ösztönében, amelybõl kifolyólag tud egyszerre és egyben erõsen összetartó és mégis nemzetközi lenni. Vándorlási hajlamából kifolyólag folyik nála a tulajdonnak, más, a földhöz kötött népektõl eltérõ, a tulajdont ingóként nézõ szemlélete. Ezekbõl folyik jellemzõen és elkülönítõen a földhöz kötött népektõl a szélsõségekre való hajlamossága. (A nagyszerûnek és irtózatosnak könnyû találkozása a gondolkozásnak és alkotásnak terén.)

Évezredes beltenyésztés, legbensõbb énjük évezredes elzárkózása a külvilágtól és a mindenkori környezettõl, érzelmi és szellemi életüknek évezredes lelki beltenyészete okozzák azt, hogy idegenek maradnak mindenkor a népek összességének és minden nemzetnek testében, hogy a vendégfogadó népekbe való beolvadási törekvésük dacára mindig marad bennük valami törekvés, érzés, saját maguk maradni. De évezredes testi és lelki beltenyésztésük eredménye az is, hogy közösségük kitenyésztett tulajdonságai oly erõsek, hogy más népekkel való keveredés esetén fel nem olvadnak, (uralkodnak és) elkülönültek maradnak és gyakran maradnak dominánsok a más népek, fóleg Európa kevert népei között. Csak nagyon erõs meggyõzõdés, nagyon erõs akarat, vagy nagyon hosszú és gyakori keresztezõdés más népek vérével tudja e tulajdonságokat módosítani, letompítani, ha nem is egészen megszüntetni.

* Teleki Pál fogalmazása a II. zsidótörvény indoklásához. A zárójelben található részek kimaradtak az indokolás végleges szövegébõl.

Magyar Országos Levéltár K. 468 18. csomó, I939/C/6 (Võ. KI II 12. kötet, 304-321.0.)

TELEKI A ZSIDÓKÉRDÉSRÕL 1940-BEN

Választani kell a magyar és a hitsorsos között, olyan hitsorsos között, aki idegen és idejött. Ez vezetett azután a kvantitatív problémához, amely Magyarország zsidóproblémájának a magja. Én jellemeztem ezt a veszedelmet, amely ebbõl a nagy tömegbõl származik, jellemeztem a második zsidótörvény indokolásában is, amelynek egy részét én írtam. Ezt a kérdést nem valami szadizmusból, hanem a nemzet érdekében tartom megoldandónak. A következés ebbõl tehát az, hogy meg kell akadályozni a már óriási tömegû zsidóság elkeveredését a nemzsidókkal. Elõször azért, mert jellemvonásaik, karakterük sokkal átütõbb erejû és a keveredésnél domináló, tehát a százalékos arányok lényegesen kevesebbet mutatnak, mint amit ez a keveredés jelent. Másodszor azért, mert középosztályunknak és felsõ osztályunknak igen tekintélyes része el van zsidósodva. Ezért mondtam már máskor is, hogy 30 évvel ezelõtt kellett volna ezt a problémát megoldani. (…) Harmadszor: egyidejûleg nem szabad minden életlehetõséget elvonni 800,000, az elkeveredettekkel együtt l millió lakostól, ha más otthont nem biztosíthatunk nekik -és ez ma Közép-Európa érdeke is.

KN, 8. kötet, 1185-1186.0. 1940. december 3.

Forrás: Nathaniel Katzburg: Zsidópolitika Magyarországon 1919-1943
Forrás


Akit bövebben is érdekel a téma, ime néhány tanulságos olvasnivaló:

modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=349
http://www.geographic.hu/index.php?act=napi&id=1450
http://www.nol.hu/Default.asp?DocCollID=157866&DocID=135747

Teleki Pál gondolatai:
http://www.freepress-freespeech.com/holhome/kiscikk2/tpal12.htm

Vita1
http://www.nol.hu/Default.asp?DocCollID=17208&DocID=18767
http://www.nol.hu/Default.asp?DocCollID=17940&DocID=19499
http://www.nol.hu/Default.asp?DocCollID=18986&DocID=20613
http://www.nol.hu/Default.asp?DocCollID=19817&DocID=21520
http://www.nol.hu/Default.asp?DocCollID=20383&DocID=22118
http://www.nol.hu/Default.asp?DocCollID=23173&DocID=24816

Vita2
http://es.fullnet.hu/0125/visszhang.htm
http://es.fullnet.hu/0127/agora.htm

http://eszmelet.tripod.com/52/szalai52.html

http://www.hhrf.org/nyugatihirlevel/nyh08.htm
http://www.hhrf.org/nyugatihirlevel/nyh14.htm

http://www.geocities.com/ihunsor/hunnia/telekipalmise.htm
http://ujember.katolikus.hu/Archivum/2001.09.02/0503.html

http://www.net.hu/magyarszemle/archivum/10_5-6/5.html
http://www.matud.iif.hu/02aug/konyvsz.html
http://home.iae.nl/users/nickl/ume-204.html
http://www.magyarfelsooktatas.hu/21.8/56.html

http://www.hhrf.org/europaiutas/20012/11.htm#szistvan
http://magyarok.sulinet.hu/nagymagyarok/tortenelem/telekipal.html

Comments are closed.