Forrás: NOL

Életre, halálra

Zsuzsanna Ozsváth: Orpheus nyomában

Takács Ferenc, 2005. március 12. 00:00

Nálunk talán nem közismert az a tény, hogy a nagyvilág angolul beszélő-olvasó felében Radnóti Miklós már jó ideje a magyar költészet ismert és nagyra becsült hírvivője. Teljes költői életműve olvasható angol fordításban, számos versét többen is átültették, a nyolcvanas évektől szakmonográfia, testes tanulmánygyűjtemény jelent meg róla.

Ebbe a sorba illeszkedett Zsuzsanna Ozsváthnak, a Texasi Egyetem irodalomprofesszorának és az ott folyó holokauszttanulmányok programigazgatójának Radnóti-monográfiája, mely 2000-ben jelent meg az USA-ban.

Ozsváth könyve csupán mérsékelt haszonnal forgatható.

Ennek a munkának a magyar nyelvű változata készült most el Hernádi Miklós fordítói közreműködésével. Valóban több tekintetben új szövegváltozattal van dolgunk: az eredetivel összevetve, melyet alkalmam volt nagyobb terjedelemben recenzeálnom (Mozgó Világ, 2002/2), látszik, hogy a szerző a szövegen sok helyütt igazított, nyilván a magyar olvasóközönség ismereteire és igényeire való tekintettel. Kijavított hibákat és helyreigazított félreértéseket is, köztük olyanokat, amelyeket a könyv kritikusai korábban szóvá tettek, s volt, ahol még egy-egy konkrét versértelmezésén is alapjában változatott (például az utolsó Razglednicáról szólván). Sajnos ennek ellentéte is megtörtént, ugyanis a magyar szövegen itt-ott új szeplők ütköznek ki az eltűnt régiek helyett. Hogy csak a legbizarrabbat említsük: lábjegyzet utal például egy „Magadermesztő” című József Attila-versre (112. old.) – ez természetesen a Babitshoz szóló „Magad emésztő…”, mint ahogy az angol nyelvű eredetiben is ez a cím áll, pontos fordításban („Self-devouring…”).

Az összkép azonban nem változott meg lényegesen. Ezúttal is jeleznem kell, hogy Ozsváth könyve Radnóti Miklós költészetének elemzéseként és jellemzéseként csupán mérsékelt haszonnal forgatható. Szót ejt ugyan, mégpedig gyakran igen érzékeny és találó megjegyzések formájában majd minden fontos Radnóti-versről, de komplex és módszertanilag is kellő mértékben megalapozott verselemzéseket nem végez, Radnóti költészetének legáltalánosabb értelemben vett jellegéről sincsenek igazán mélyenszántó vagy gyökeresen új megállapításai, s egyáltalán nem foglalkozik Radnóti műfordítói életművével (ami annál is különösebb, mivel éppen Radnóti műfordítás-gyűjteményének a címét, az Orpheus nyomábant kölcsönözte ki monográfiája címéül). Költészetfelfogása elméleti alapjain is repedések mutatkoznak: egy hosszabb bekezdés (107-108. old.) arról tanúskodik, hogy Ozsváth számára nem igazán világos, mi a különbség a kétféle magyar verselés, a hangsúlyos és az időmértékes között.

De irányítsuk figyelmünket arra, ami az alcím szerinti témája a könyvnek: nem Radnóti Miklós költészete, hanem „élete és kora” igazából a tárgy, amely a monográfia szerzőjét leginkább foglalkoztatja. Ebben a tárgyban Zsuzsanna Ozsváth könyve már vitathatatlanul értékes teljesítménynek mutatkozik. Főképp azért, mert a két háború közötti korszak alapos ismeretében, politika- és társadalomtörténet, a közhangulat, a mindennapi életviszonyok és a lövészárkokkal szabdalt irodalmi-kulturális élet közegében képes be- és felmutatni ennek az életnek és az élet közegéül szolgáló kornak a dermesztően paradox tanulságait. Azt az élettörténetet, amelynek során a tudatos önalakítás belső logikájától vezérelve Radnóti önmagát életre-halálra egy eszményi és eszmei Magyarország honpolgáraként, jelesül magyar költőként határozta és alkotta meg, s azt a kort, amelyben a ténylegesen létező Magyarország szisztematikusan eltagadta tőle a jogot ehhez az identitáshoz, hatósági szinten egy kívülről rákényszerített, bensővé sohasem hasonított rendészeti kategória börtönébe zárta, majd ennek a rendészeti kategóriának a jegyében fizikailag is megsemmisítette.

Ezt az iszonyú történetet mondja el és ezt a rettenetes paradoxont mutatja fel Zsuzsanna Ozsváth könyve, mégpedig maradandó érvénnyel és teljes hitellel; a Radnóti-példázatot, mely örök tanulság mindannyiunk számára. (Akadémiai, 242 oldal, 3500 forint)

Népszabadság Rt. * Impresszum * Hirdetési lehetőségek * Előfizetés * Regisztráció * Hírlevél * Adatvedelem * Akciók * Lap tetejére * ©

Comments are closed.