Forrás: NOL

A Népszabadság Online 45. heti könyvajánlata

Vincze Attila Tamás, 2004. november 5. 08:00

„Csak az átlagművészek tapadnak tradíciókhoz! Az igazi művészet teremti a tradíciót.” – Egry József

Carsten-Peter Warncke – Ingo F. Walther: Picasso

Fordította: Molnár Magda

A művész egyedülálló életművének alapos és nagy terjedelmű feldolgozása, amelyben Picasso műveinek tükrében feltárulnak a 20. század első felének képzőművészeti irányzatai. E monográfia a számtalan festmény, rajz, szobor és kerámia keletkezésének története és egyben stiláris gazdagságának elemzése.

Részlet a szerkesztő előszavából:

1980 tavaszán egy rangos művészeti kiadó számára én szerkesztettem a New York-i Museum of Modern Artban megrendezett, mindmáig a legnagyobb szabású Picasso-kiállítás – Pablo Picasso: retrospektív – katalógusának német nyelvű változatát. Eközben nyílt lehetőségem arra, hogy elmélyítsem ismereteimet a művészet történetében bizonyos értelemben példa nélkül álló életműről, s tanulmányozhassam a 20. század egyik legzseniálisabb művészének óriási, rendkívül sokoldalú teljesítményét.

Néhány évvel később jó szerencsém összehozott egy gyűjtővel. Fantasztikus könyvtárában a Picassóról szóló könyvek legalább ötvenméternyi helyet foglaltak el. Kérdésemre – akadt-e e hihetetlen mennyiségű kötet szerzői között bárki, aki megfelelő módon méltatta a festő, a grafikus, a rézmetsző, a litográfus, a szobrász és a keramikus Picassót, azaz ennek a zseninek az egyetemes munkásságát – rövid választ kaptam: nem. Majd hozzátette, mindaddig még az eredeti művek számát sem igen tudták pontosan felmérni. Alighanem harmincezer alkotásról lehet szó.

Azóta munkált bennem a vágy, hogy készüljön egy olyan Picasso-könyv, mely nem csupán egy, a polcok sorait megtöltő tengernyi kötet közül. E vágy beteljesüléseként született meg e kiadvány. Remélem, az érdeklődő olvasók és a művészetkedvelők számára egyaránt feltárja azt, hogy mennyire gazdag volt újításokban a picassói ouvre, a látszólag végtelenül szárnyaló művészi képzelet.

Carsten-Peter Warncke, a kötet szerzője nyomon követi Picasso fejlődését az ifjúkori akadémiai stúdiumoktól egészen az élemedett korú vadember késői munkásságáig. Kiemelten foglalkozik a minduntalan visszatérő motívumokkal és formai megoldásokkal. Méltatásában inkább a titokzatos jegyekre, semmint a művész személyiségére és magánéletére helyezi a hangsúlyt, az utóbbiról egyébként a függelékben közölt, gazdagon illusztrált életrajz nyújt kellő információt. Ugyanott közöljük a jegyzeteket és a részletes bibliográfiát.

A reprodukciók tekintetében arra törekedtem, hogy szerepeljenek a híres, klasszikus, bármely Picassóról szóló könyvben kötelezően közölt alkotások, de mellettük kapjanak helyet a ritkábban kiállított vagy publikált művek is. A nagyközönség a késői munkásságot máig nem ismeri kellően, ezért ennek nagyobb teret szántam. Az illusztrációk – néhány kivételtől eltekintve – az időrendet követik. A címek, valamint az irányadó katalógusok sorszámai azoknak az olvasóknak az eligazodását segítik, akik a nemzetközi Picasso-irodalomban kívánnak tájékozódni.

Vince Kiadó (www.vincekiado.hu)

Márai Sándor: Bölcsességek januártól decemberig

A kb. 500 oldalas, antikizáló, díszkiadású kötet az író összes ún. prózai epigrammáját tartalmazza.

A Füveskönyv, Ég és föld, A négy évszak mellett 30-40 új, kötetben eddig meg nem jelent tömör prózai írás egész évre való gondolati élményt ad.

Helikon Kiadó (www.helikon.hu) (Kb. 500 oldal, kb 3990 Ft.)

Safranski, Rüdiger: Mennyi globalizációt bír el az ember?

Fordította: Györffy Miklós

Rüdiger Safranski 1945-ben született a württembergi Rottweilben, évtizedek óta Berlinben él. Magántanár, író, filozófus, esszéista, műveit tizenhat nyelvre fordították le. Tagja a darmstadti Nyelvészeti és Irodalmi Akadémiának, számos kitüntetése közül különösen kiemelendő a 2000-ben neki ítélt német Friedrich Nietzsche-díj, melyet 2003-ban a Nemzetközi Nietzsche-díj követett, ez utóbbit Palermóban kapta. A XIX. század korszakalkotó gondolkodójáról elnevezett díjakkal méltán jutalmazták éppen Safranskit, hiszen egyik legjelentősebb monográfiáját Nietzsche életéről és munkásságáról írta. Ezzel, valamint a Schopenhauerről és Heideggerről megjelentetett munkáival szinte új műfajt teremtett: a „filozófus-életrajz – filozófiai nagyesszé” műfaját – ez az igényes, ám nem a filozófiára szakosodott értelmiségi számára teszi élvezetessé, követhetővé egy-egy nagy gondolkodó eszmei életútját.

Az irodalmi alkotók közül E. T. A. Hoffmann életével és munkásságával foglalkozott egyik kötetében Safranski, legutóbbi, 2004-ben megjelent könyvét pedig Schillernek szentelte, Aki a német idealizmust kitalálta alcímmel. Nem egy-egy meghatározott alkotó munkásságának tükrében, hanem tágabb összefüggésekben vizsgálta a szellem történetét A Gonosz, avagy a szabadság drámája című könyvében, ehhez a vonulathoz tartozik a Mennyi szabadságot bír el az ember? című, a kilencvenes évek elejének aktuális kérdéseire választ kereső kisesszé is, valamint az erre rímelő: Mennyi globalizációt bír el az ember? címmel kiadott jelen kötetecske, mely műfaját tekintve valahol a filozófiai traktátus és a népszerű ismereteket összefoglaló kiskáté között foglal helyet, és egyes kritikusai szerint nem más, mint egy kis „szellemtörténeti antropológia”.

A kötetet szakmailag ellenőrizte Ábrahám Zoltán.

Európa Kiadó (www.europakiado.hu), 120 oldal, 1400 Ft.

Sándor György: Horthy, Kádár – Hasonlóságok és különbségek

A szerző a XX. század máig ható két politikusa, Horthy Miklós és Kádár János gyakorlatában vet fel érdekes hasonlóságokat Machiavelli segítségével. Bizonyítja, hogy a globalizáció már az őskor óta tart, és a nagy technikai tudományos forradalmak viszik előre. Arisztotelesztől Marxon át a ma tudósainak legjavára támaszkodik a kérdések megválaszolásában.

Elgondolkodtató témák, érdekfeszítően, közérthetően.

Vitray Tamás ajánlásával (2498 Ft.)

Maigret és a miniszter

Maigret egy este arra ér haza, hogy telefonon kereste őt a közmunkaügyi miniszter. Nem hivatalosan, hanem magánemberként. A főfelügyelő még aznap el is megy hozzá, és részletesen értesül a clairfond-i katasztrófáról. A clairfond-i szanatórium a negatív szakvélemény ellenére épült meg, omlatag alapra, s nem sokkal az átadás után egy esőzés következtében összedőlt. Százhuszonnyolc gyermeket temetett maga alá.

Az ügyben vizsgálat indul, de a szakvélemény, az úgynevezett Calame-jelentés illetéktelen kezekbe kerül, akik azt zsarolásra igyekeznek felhasználni. A közmunkaügyi miniszter, aki vétlen az ügyben, csapdában érzi magát, és Maigret-től kér segítséget.

A főfelügyelő már az első percben különös rokonszenvet érez a miniszter iránt, akivel sok a közös vonásuk, s noha irtózik a politikától, mindent elkövet az ügy felderítése érdekében.

Park Kiadó (www.parkkiado.hu) (188 oldal, 1500 Ft.)

Maigret és a vizsgálóbíró

Maigret az Egyesült Államokba utazik tanulmányútra, hogy személyesen ismerkedjen meg az amerikai igazságszolgáltatás működésével. Meglepi őt az új környezet, elcsodálkozik a cowboykalapokon, automata zenegépeken, a Coca Colát adó üdítős masinán, a léptékek óriási kontrasztján.

Arizonában becsöppen egy tárgyalásra, melyen négy repülőstisztet gyanúsítanak egy lány megölésével. A helyzete kivételezett, hiszen jelen van a tárgyaláson, de nem résztvevője, így kívülről követheti nyomon az események alakulását. A történetben sok a homályos pont, a vallomások élesen ellentmondanak egymásnak, Maigret mégis hamarosan szimatot fog. S mint a végén kiderül, egyáltalán nem jár messze az igazságtól&

Park Kiadó (www.parkkiado.hu) (180 oldal, 1500 Ft.)

Barenboim, Daniel – Said, Edward W.: Kánon és ellenpont. Beszélgetések zenéről, társadalomról

Fordította: Szilágyi Mihály

Barenboim, a világhírű pianista és karmester és Edward W. Said, a Columbia Egyetem – nemrég elhunyt – híres tanára, neves kritikus és az „orientalizmus” elnevezésű akadémiai stúdium kitalálója életre szóló barátságot kötött egymással. Amikor csak tehették, találkoztak és beszélgettek, négyszemközt és pódiumon, közönség előtt egyaránt. Két rendkívül művelt, irigylésre méltóan tájékozott ember hallgatta egymást, vitatkozott, de soha nem ment ölre egymással. Az ő barátságuknak, mély, szenvedélyes és a szó valódi értelmében toleráns eszmecseréjüknek, egy igazi értelmiségi magatartásnak a lenyűgöző foglalata ez a pompásan szerkesztett könyv. Ők ketten nagyon sok mindenben nem értettek egyet, de az egyik fél véleménye sem brutális elutasításra, hanem a lehetséges továbbgondolásra és együtt cselekvésre ösztönözte a másikat. Egyikük sem relativizált: a zsidó Barenboimnak és a keresztény palesztin Saidnak egyazon kulturális és erkölcsi hagyományban gyökerezett az értékrendje. Ezen az alapon gondolkodhattak együtt zenéről, irodalomról, igazságosságról és aktuális politikai kérdésekről – arról, hogy mit jelent az egyetemes kultúra történetében a wagneri zene, miért akkora mester Furtwängler, mi a közös Balzacban, Dickensben és Wagnerban, de arról is, hogy miért vallanak sorra kudarcot a nyugati ihletésű béke-erőfeszítések az izraeli-palesztin konfliktus megoldásáért, hogyan képes a művészet túllépni a nacionalista és politikai ellentéteken, valamint hasonlóan izgalmas és húsba vágó kérdésekről.

Európa Kiadó (www.europakiado.hu) (208 oldal, 2200 Ft.)

Enquist, Per Olov: A Három Barlang Hegye

Fordította: Kúnos László

Ha Minát, a hatéves kislányt egy rémséges éjszakán meg nem harapja az apja ingéről ismerős kicsi, zöld krokodil, talán nem is kerül sor a veszélyes expedícióra. Akkor nagyapa és négy unokája talán sohasem másszák meg a Három Barlang Hegyét, nem mentik meg a sebesült anyafarkast és kölykét, nem látják a harmadik barlangban tanyázó medvét, nem találkoznak orvvadászokkal, nincs lábtörés és nem kell rendőrségi  mentőhelikoptert hívni – egyszóval elmarad a nagy kaland, amelyről ez a történet szól. De akkor lehet, hogy Mina még ma is félne az álombeli krokodiloktól, és nem volna az a bátor nagy gyerek, akivé röpke három hét alatt vált.

A világhírű svéd író első – s mindjárt remekbe szabott – gyerekkönyve fordulatos, humoros és bölcs mese, amelyet a felnőttek is éppolyan önfeledten olvashatnak, mint a kisebbek.

Európa Kiadó (www.europakiado.hu) (144 oldal, 2500 Ft.)

Népszabadság Rt. *Impresszum *Hirdetési lehetőségek *Előfizetés *Regisztráció *Hírlevél *Adatvedelem *Akciók *Lap tetejére *©

Comments are closed.