Új Kelet, 2004. Április 30.

 

Azokután, hogy a Minisztertanács a héten jóváhagyta Dávid Ádmon kinevezését Izrael új magyarországi nagykövetévé, jókívánságok áradata indult meg a Tel Avivban élő nemzet­közileg is elismert reklámszakértő felé. Nem véletlen. Ádmonnak hatalmas ismeretsége és baráti köre van több évtizedes üzleti-közéleti tevékenysége nyomán.

De, kezdjük az elején, a magyar jisuvval összefüggő hazai pályán. Jómaga az ország szülötte, és ennek ellenére jól beszéli a ma­gyar nyelvet. Joggal kérdezhetik – hogyan? Nos, a válasz egyszerű. Dávid Ádmon egy életen át csak magyarul beszélt édesanyjával, aki két évvel ezelőtt hunyt el. „Mondanom sem kell, hogy édesanyám, egészen távozásá­ig, mindig Új Keletet olvasott. Csak Új Kele­tet” – emlékszik vissza Ádmon,

Életrajzából sok minden kitűnik. Természe­tesen ő az elnöke az Ádmon-Tiksoret kommu­nikációs csoportnak és ebből következik az is, hogy szakmai képességeit elismerve a hazai és külföldi reklámszakma gurujai őt választották meg a Nemzetközi Reklámcégek Egyesülete izraeli tagozatának elnökévé. A kereskedelmi kamarák föderációjának elnökségi tagja és ő az izraeli Gazdasági Fórum elnöke is.

Üzleti és szakmai tevékenységével párhu­zamosan számos megtisztelő feladatot bíztak rá Izrael kormányai az idők folyamán. Több mint negyed évszázaddal ezelőtt ő volt az Iz­rael harmincadik jubileumi évének, ünnepsé­geit irányító állami bizottság igazgatója. A megbízást a miniszterelnöki hivataltól kapta.

Ezután ismét egy feladat: Izrael 35. évfordulójának ünnepségeit bízták rá és ugyanez történt újabb öt esztendővel később. Közben Jicchák Mudai pénzügyminiszter tanácsadója­ként is működött.

Izrael új budapesti nagykövete igen járatos a rádió, televízió, és a média valamennyi más terü­letén 1984. és 1989. között ő volt a Rádió és Té­véhatóság elnökének helyettese, ahol ezt megelő­zően különböző kulcspozíciókat töltött be.

Kerek tíz éven át a tel-avivi városháza ta­nácsának és igazgatóságának volt a tagja. Ebben a minőségében a városvezetés több területén végzett irányító feladatot. Elég, ha megemlítjük, hogy ő volt az Ezrá Vöbicáron városi leányvállalat igazgatóságának elnöke. Ebben az időszakban kezdeményezte az irá­nyítása álló városi cég az Ázriéli toronyépület, a Merkáz Toyota és az Akirov toronyépületek létesítését, valamint a színházművészeti kul­túrpalota megépítését. Ő volt annak a nemzeti sportközpontnak az elnöke, amely az atlétikai stadion megépítését kezdeményezte és végre­hajtotta. Dávid Ádmon tevékenységének pozi­tív mérlegéhez tartozik 18 teniszpálya meg­építése is.

A magyarázat és a kulcs sokrétű tevékeny­ségeinek megértéséhez visszavezet abba az időbe, amikor Dávid Ádmon volt a.Chádásot Hászport újság igazgatója, majd a Mákkábi Rámát Gán kosárlabda-csapat elnöke és az egész izraeli sportszövetség fő szervezője. Amikor az illetékesek úgy vélték, hogy szük­séges megoldást találni, hogy az emberek visszatérjenek a futballpályák lelátóira, a kor­mány ismét hozzá fordult. Gyakorlatilag he­lyettes sportminiszteri minőségben látta el ezt a feladatát.

Gazdag életrajzából kitűnik még, hogy Dá­vid Ádmon üzleti téren is jól vette a kanyart. Ő volt az izraeli reklámirodák egyesületének elnöke és Poszter Média mammutvállalat, amely az autóbusz-állomásokon látható pla­kátokat és óriásreklámokat szervezi, szintén az ő keze alá került a vállalat igazgatótanácsi elnökének minőségében. . Egyéni kezdeményezései az izraeli reklám­szakma útjelzői. Éppen negyven évvel ezelőtt alapította meg a nevét viselő Pirszum Ádmon hirdetési vállalatot, amelynek természetesen ő volt az igazgatója. Ő hozta létre azokat a vál­lalatokat, amelyek a sportpályákon elhelyezett hirdetéseket szervezték meg, s ő volt a szelle­mi szülőatyja a Modááfon nevű vállalkozás­nak, amely a telefonok útján közölt reklá­mokat honosította meg Izraelben.

A Pirszum Eskol és a Pirszum Belkin ugyancsak az ő nevéhez fűződik. Az egyikben a. turisztikai kérdésekkel, a másikban pedig a szórakoztatóipar és a szabadidő eseményeit karolta fel a reklám tükrében.

A sokoldalú Dávid Ádmon kivételesen gazdag tapasztalatot visz magával diplomáciai megbízatására, amelyre már gondosan készül. Vele megy természetesen felesége, Ájá, a rangos festőművésznő. Fiuk, aki bevonulás előtt áll, csak alkalmasint, ha a hadsereg majd szabadságolja, engedheti meg magának, hogy átugorjon Budapestre, a szülőkhöz, ahol az Ádmon házaspárra sok teendő vár.

Az Új Kelet olvasótábora nevében sikeres, eredményes tevékenységet kívánunk az or­szág új budapesti nagykövetének.Dán Ofry

Comments are closed.