Forrás: Magyar Rádió

Mádl Ferenc államfő a Kossuth- és Széchenyi díjak átadásakor a Parlamentben köszönetet mondott a kitüntetetteknek azért, hogy tehetségük és munkájuk eredményeként az elmúlt 15 évre nem kudarcként, hanem felemelkedésünk kezdeteként emlékezünk.

Az államfő Kossuth-díjat adományozott:

Dr. Bachman Zoltán Ybl Miklós-díjas építésznek, műemlékvédelmi szakmérnöknek, a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Építész Intézet igazgatója, egyetemi tanárának, Pécs/Sopianae ókeresztény örökségének új típusú építészeti védelme, bemutatása érdekében végzett kivételesen magas esztétikai igényű építészeti és oktatói munkássága, iskolateremtő tevékenysége elismeréseként;

Bodrogi Gyulának, a Nemzeti Színház Jászai Mari-díjas színművészének, Kiváló művésznek, a színházművészet minden műfajában otthonos, emberséges, sokszínű, meghatározó és jellegzetes színészetéért;

Buda Ferenc József Attila-díjas költőnek, műfordítónak, szerkesztőnek, a kecskeméti Forrás Szerkesztőség főmunkatársának, gazdag lírai költészetéért, a népköltészet és a modern líra hagyományait ötvöző formai megoldásaiért, műfordítói tevékenységéért;

Déry Gabriella Liszt Ferenc-díjas operaénekesnek, Kiváló Művésznek, az Operaház Örökös tagjának, az elmúlt évtizedek legkiválóbb drámai szopránénekesnőjének, aki az opera-repertoár összes jelentős főszerepében kimagasló teljesítményre volt képes;

Eörsi István József Attila-díjas költőnek, drámaírónak, publicistának, akinek írói munkásságát az 56-os forradalomnak nem az emléke, hanem a megélt tapasztalata határozza meg, szépírói munkásságát aktív közéleti és gazdag műfordítói tevékenysége egészíti ki;

Gálvölgyi Jánosnak, a Madách Színház Jászai Mari-díjas színművészének, Érdemes Művésznek, humanista elkötelezettségű sokoldalú művészi munkásságáért, rendkívüli népszerűségnek örvendő színészetéért, emlékezetes alakításaiért;

Kemény Henrik bábművésznek, Kiváló Művésznek, a hazai vásári bábjáték legtisztább hagyományainak őrzése és terjesztése érdekében végzett tevékenységéért, hét évtizedes, országszerte ismert és elismert legendás művészetéért;

Kocsis Zoltán Kossuth-díjas zongoraművésznek, Kiváló Művésznek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi docensének, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar zeneigazgatójának, a magyar zenei élet korszakos jelentőségű megújításáért, az előadóművészet értékrendjének gyökeres megváltoztatásáért és mércéjének magasra emeléséért, megalkuvást nem ismerő nagyszerű karmesteri és zongoraművészi tevékenységéért;

Körmendi János Jászai Mari-díjas színművésznek, Kiváló Művésznek, közel hat évtizedes sokoldalú, országhatárainkon túl is méltán nagyra becsült művészi munkásságáért, szókimondó és pózmentes alakításaiért;

Lázár Antal Ybl Miklós-díjas építésznek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar dékánjának, tanszékvezető egyetemi tanárnak, három és fél évtizedes sokoldalú építészeti, építőművészi alkotómunkásságáért, oktatói tevékenységéért;

Molnár Sándor Munkácsy Mihály-díjas festőművésznek, a Magyar Képzőművészeti Egyetem egyetemi tanárának, kimagasló színvonalú egyéni festészeti és festészetelméleti munkásságáért;

Pauer Gyula Munkácsy Mihály-díjas szobrászművésznek, díszlet- és jelmeztervezőnek, a Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Színház- és Filmművészeti Egyetem egyetemi tanárának, képző- és színházművészeti munkásságáért, konceptuális, valamint látványművészeti tevékenységéért;

Sándor Iván József Attila-díjas írónak, elsősorban szépírói tevékenységéért, a közép-európai történelem, különösképpen a XX. századi magyar történelem sorsfordulatainak regénysorozatban való feldolgozásáért;

Szakcsi Lakatos Béla Liszt Ferenc-díjas zeneszerzőnek, dzsessz-zongoraművésznek, Érdemes Művésznek, a jazz-műfaj és annak mozgásterébe eső szellemiséget integráló törekvéseiért, amelyet felsőfokon interpretál a világ pódiumain;

Székely Magda József Attila-díjas költőnek, műfordítónak, a Belvárosi Könyvkiadó munkatársának, több évtizedes, rendkívül magas szintű költői tevékenységéért, a Nyugat és az Újhold klasszikusnak tekinthető lírai hagyományainak elmélyült gondolati tartalmú gazdag formakincsű folytatásáért;

Szomjas György Balázs Béla-díjas filmrendezőnek, Kiváló Művésznek, következetes és folyamatos, magas művészi színvonalon elkészített hiánypótló, közönségsikert arató játékfilmjeiért, a művészeti közéletben betöltött tevékenységéért;

Valló Péternek, a Radnóti Miklós Színház Jászai Mari-díjas rendezőjének, Érdemes Művésznek, tudatos kompozíciójú, erkölcsi tartalmat is tisztán megmutató rendezéseiért, nagy közönségsikert arató, kimagaslóan magas színvonalú művészetéért;

Vitray Tamás újságírónak, a Magyar Televízió Örökös tagjának, Kiváló Művésznek, kivételes minőséget képviselő, a magyar médiában egyedülálló, rendkívül sokoldalú, páratlan és műfajteremtő életművéért;

Závada Pál József Attila-díjas írónak, szociológusnak, a magyar történelem állomásait bemutató, nagysikerű szépírói, szociográfusi, szerkesztői tevékenysége elismeréseként.

Széchenyi-díjat adományozott

Dr. Bach Ivánnak, a műszaki tudomány kandidátusának, nyugalmazott egyetemi docensének, a számítástudomány elméleti alapjainak oktatásában és alkalmazásában végzett több évtizedes úttörő tevékenységéért, valamint a „Formális nyelvek” című közelmúltban megjelent könyvéért;

Bartók Mihály kémikusnak, az MTA rendes tagjának, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanárának, az MTA-SZTE Organikus Katalízis Kutatócsoport vezetőjének, professor emeritusnak, a heterogén katalízis sztereokémiájának kutatásában elért nemzetközileg elismert eredményeiért, iskolateremtő tevékenységéért, tudományos és oktatói életműve elismeréseként;

Dr. Fehér Márta filozófusnak, a filozófiai tudomány doktorának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar egyetemi tanárának, a modern tudománytörténet kialakulásának és fejlődésének történeti értelmezéséért;

Dr. Fésüs László biokémikusnak, orvosnak, sejtbiológusnak, az MTA rendes tagjának, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézete igazgatójának, a sejtélettan területén nemzetközileg is kiemelkedő munkásságáért, a programozott sejthalál mechanizmusának feltárásáért, továbbá sikeres gyógyszer- és diagnosztikum fejlesztési tevékenységéért és fehérjekutatásban elért eredményeiért;

Dr. Freund Tamás neurobiológusnak, az MTA levelező tagjának, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet igazgatójának, kutatóprofesszornak, az agy alapvető működésében, a memóriatárolásban és az érzelemvilág befolyásolásában fontos szerepet játszó ideghálózatok működési elveinek feltárásában tett alapvető felfedezéseiért és a szervezetben is előforduló marihuánához hasonló anyag érzékelő receptorainak felfedezéséért;

Dr. Götz Gusztávnak, a földrajztudomány doktorának, meteorológusnak, az Országos Meteorológiai Szolgálat nyugalmazott elnökhelyettesének, a káosz-elmélet légköri kapcsolatainak elemzése terén végzett tudományos munkásságáért;

Dr. Hermecz Istvánnak, a kémiai tudomány doktorának, a CHINOIN Gyógyszergyár Rt. Preklinikai fejlesztésvezetőjének, kiemelkedően jelentős gazdasági eredményt biztosító, nemzetközileg elismert gyógyszerkutatási munkájáért és több évtizedes magas szintű tudományszervező és iskolateremtő tevékenységéért;

Dr. Horváth Gyulának, a közgazdaságtudomány doktorának, az MTA Regionális Kutatások Központja főigazgatójának, a magyar regionális tudomány nemzetközi szintű elméleti fejlesztésében és gyakorlati alkalmazásában elért kimagasló eredményeiért, jelentős tudományos és publikációs tevékenységéért;

Dr. Kárpáti Jánosnak, a zenetudomány doktorának, Erkel Ferenc-díjas zenetörténésznek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címzetes egyetemi tanárának, könyvtárigazgatónak, a zenetudomány élvonalában rendkívüli jelentőséggel bíró publikációiért, különös tekintettel Bartók Béla műveinek és alkotói módszerének megvilágosító elemzéseiért, valamint a távol-keleti zene kutatásában elért eredményeiért;

Nagy Istvánnak, az MTA rendes tagjának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tudományos tanácsadójának, professor emeritusnak, több évtizedes kimagasló színvonalú oktatási és nagyjelentőségű ipari kutatófejlesztő tevékenységének, valamint a teljesítményelektronikai berendezések kaotikus viselkedésének úttörő jellegű kutatásában elért elméleti eredményei elismeréseként;

Néray Katalin Munkácsy Mihály-díjas művészettörténésznek, a Kortárs Művészeti Múzeum igazgatójának, a modern művészet rendkívül színvonalas bemutatásáért és nemzetközi elismertetéséért, a kortárs múzeum létrehozása és működtetése érdekében végzett tevékenységéért;

Dr. Radnóti Sándornak, a filozófiai tudomány doktorának, József Attila-díjas esztétának, kritikusnak, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Esztétikai Tanszék egyetemi tanárának, a XX. századi magyar irodalmi hagyomány kritikai értelmezéséért, a művészetkritika, különösképpen az irodalomkritika filozófiai és irodalomelméleti megalapozását szolgáló munkásságáért;

Dr. Romics László belgyógyász szakorvosnak, az MTA rendes tagjának, a Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb főigazgatójának, egyetemi tanárnak, több évtizedes kimagasló iskolateremtő, oktatói, a felsőoktatásban, orvosképzésben kifejtett, valamint tudományos munkássága, az anyagcsere betegségek és az érelmeszesedés kutatása, a népbetegségek elleni küzdelemben elért eredményei, tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként;

Romsics Ignác történésznek, az MTA levelező tagjának, az ELTE Bölcsészettudományi Kar Új és Legújabb-kori Magyar Történeti Tanszék egyetemi tanárának, a XX. század magyar történelmének kutatásáért és feldolgozásáért, gazdag publikációs és oktatói tevékenységéért;

Dr. Sárosi Bálintnak, a zenetudomány doktorának, Erkel Ferenc-díjas népzenekutatónak, címzetes egyetemi tanárnak, az MTA Zenetudományi Intézete nyugalmazott osztályvezetőjének, a népzenekutatásban kissé háttérbe szorult hangszeres népzene és népi hangszerek arzenáljának feltérképezése, kutatása, gyűjtése, rendszerezése terén végzett hiteles, tudományos és alapvető tevékenységéért, amely nélkül nem jöhetett volna létre a táncház-mozgalom népi zenélési reneszánsza sem.

Szaxon József Attilának, mezőgazdasági gépészmérnöknek, a bábolnai IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Rt. elnök-vezérigazgatójának, a növénytermesztés innovatív fejlesztésében, az integrált komplex termelési rendszerek bevezetésében elért, széles körben hasznosuló eredményeiért;

Szász Domokos matematikusnak, az MTA rendes tagjának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar egyetemi tanárának, a Matematikai Intézet igazgatójának, aki nemzetközileg is erős tudományos iskolát hozott létre a statisztikus mechanika témakörében, kiemelkedő eredményeket ért el a sztohasztikus folyamatok és a dinamikai rendszerek elméletében, valamint az ergodelméletben;

Varga János levéltárosnak, az MTA rendes tagjának, a Magyar Országos Levéltár nyugalmazott főigazgatójának, címzetes egyetemi tanárnak, kimagasló XIX. századi társadalomtörténeti kutatásaiért és feldolgozásaiért;

Vízkelety Andrásnak, az MTA levelező tagjának, irodalomtörténésznek, filológusnak, címzetes egyetemi tanárnak, a középkori irodalmi kultúra emlékeinek magas szintű tudományos feltárásáért, a német és latin nyelvű szöveghagyomány publikálásáért és tudományos elemzéséért;

A Széchenyi-díjat megosztva adományozta:

Dr. Demetrovics János matematikusnak, az MTA rendes tagjának, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Informatikai Főosztálya vezetőjének, az adatbázisok elméletében elért, nemzetközileg is jelentős, iskolateremtő eredményeikért;

Dr. Katona Gyula matematikusnak, az MTA rendes tagjának, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet igazgatójának.

Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozta:

Sütő András Kossuth-díjas írónak, drámaírónak, az egyetemes magyar kultúrához való hozzájárulásáért, valamint az erdélyi magyarság szülőföldön való boldogulása, kisebbségi jogainak védelme érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként;

Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal (polgári tagozata) kitüntetést adományozta:

Novák Ferenc Kossuth-díjas koreográfusnak, rendezőnek, Érdemes Művésznek, a Honvéd Együttes művészeti vezetőjének, igazgatóhelyettesének, a magyar néptánckultúra ápolása és színpadi megjelenítése, valamint nemzetközi elismertetése terén végzett kiemelkedő munkásságáért;

Petrovics Emil Kossuth-díjas zeneszerzőnek, Kiváló Művésznek, a Magyar Állami Operaház művészeti vezetőjének, sokoldalú szakmai és közéleti tevékenysége, életműve elismeréseként;

Dr. Strausz Jánosnak, az Alkotmánybíróság volt tagjának, a magyar alkotmányos rend megszilárdítása és védelme érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozta:

Dr. Bokros Lajos közgazdásznak, egyetemi docensnek, a közgazdaságtudomány kandidátusának, a közgazdaságtudomány, ezen belül a pénzügyek terén végzett sokoldalú elméleti és gyakorlati tevékenysége, oktatói munkássága elismeréseként;

Dr. Deák Péternek, a hadtudomány doktorának, címzetes egyetemi tanárnak, az MTA Hadtudományi Bizottsága tagjának, a magyar hadtudomány akadémiai emancipálása és az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága újjáalakítása kezdeményezéséért, a biztonságpolitika és a hadügy nemzetközi kapcsolatai kutatásában elért eredményeiért, széles körű tudományszervező és honvédelmi ismeretterjesztő munkásságáért;

Erdélyi Gézának, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökének, a szlovákiai református egyház hitéleti tevékenysége érdekében végzett több évtizedes munkássága elismeréseként;

Dr. Fehér Józsefnek, a Honvédelmi Minisztérium volt közigazgatási államtitkárának, az önkéntes haderőre való áttérés érdekében végzett kiemelkedő munkássága elismeréseként;

Gömöri Endre újságírónak, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége tiszteletbeli elnökének, több évtizedes, kimagasló színvonalú, méltán nagyra becsült újságírói életműve elismeréseként;

Dr. Gulyás Kálmánnak, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma címzetes államtitkárának, a munkaügyi közvetítés és döntőbíráskodás hazai rendszerének kiépítése érdekében végzett munkássága elismeréseként;

Haraszti Miklós írónak, az irodalomban és a közéletben végzett munkásságáért, a sajtószabadság megvalósulása érdekében végzett tevékenységéért;

Hazai Györgynek, az MTA rendes tagjának, a nyelvtudomány doktorának, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete kutató professzorának, nemzetközileg is nagyra becsült tudományos munkásságáért, életműve elismeréseként;

Dr. Héthy Lajosnak, a közgazdaságtudomány és a szociológiai tudomány doktorának, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának, a munkaügyi politika, a munkaügyi igazgatás és a munkaügyi kapcsolatok terén végzett kiemelkedő színvonalú, nemzetközileg is elismert szakmai és tudományos tevékenysége elismeréseként;

Kovács Lászlónak, az MTA rendes tagjának, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézete igazgatójának, egyetemi tanárnak, nemzetközileg is elismert tudományos kutatásaiért, oktatói és egyetemi vezetői tevékenységéért;

Dr. Mikolás Tibor Széchenyi-díjas építésznek, több mint fél évszázados nagyra becsült építészeti-építőművészi munkássága, oktatói és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként;

Mojzer Miklós művészettörténésznek, a Szépművészeti Múzeum nyugalmazott főigazgatójának, több évtizedes művészettörténészi, gyűjtemény- és tudományszervezői munkássága, nagyra becsült múzeumvezetői tevékenysége elismeréseként;

Dr. Molnár Józsefnek, a mezőgazdasági tudomány doktorának, a Szent István Egyetem rektorának, a Társadalomtudományi Kar Közgazdaságtani Intézet igazgatójának, egyetemi tanárnak, kimagasló színvonalú, több évtizedes munkásságáért, két cikluson át végzett dékáni, valamint a nemzetközi kapcsolatok szervezésében és fejlesztésében végzett tevékenységéért;

Dr. Molnár Károlynak, a műszaki tudomány doktorának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektorának, tanszékvezető egyetemi tanárnak, több évtizedes, nemzetközileg is nagyra becsült tudományos munkássága, oktatói, oktatásszervezési tevékenysége, a tudományos-szakmai közéletben való tevőleges részvétele elismeréseként;

Szabó Árpádnak, az Erdélyi Unitárius Egyház püspökének, az erdélyi magyar unitárius közösség hitéletének és nemzeti önazonosságának sokoldalú fejlesztése és megerősítése érdekében végzett kiemelkedő munkássága elismeréseként;

Dr. Szepesi Györgynek, a Magyar Rádió nyugalmazott főosztályvezetőjének, példaértékű, méltán népszerű, sajátos hangvételű rádiós és sportriporteri életműve elismeréseként;

Sztevanovity Zorán Liszt Ferenc-díjas előadóművésznek, zeneszerzőnek, több évtizedes, kiemelkedő népszerűségnek örvendő pályafutásáért, a több generáció legnemesebb érzelmeihez és értelméhez szóló előadóművészi tevékenységéért;

Dr. Tamás Gáspár Miklós filozófusnak, a filozófiai tudomány doktorának, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi docensének, kiemelkedő tudományos és oktatói munkássága, publicisztikai és közéleti tevékenysége elismeréseként;

Tétényi Pál Állami díjas kémikusnak, az MTA rendes tagjának, az MTA Kémiai Kutatóközpont Izotóp- és Felületkémiai Intézet kutatóprofesszorának, címzetes egyetemi tanárnak, több évtizedes, nemzetközileg is nagyra becsült tudományos, kutatói és oktatói munkássága, publikációs tevékenysége elismeréseként;

Dr. Udvari Lászlónak, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium volt miniszteri biztosának, a MÁV szervezeti megújítása, EU-követelményeknek megfelelő működése érdekében végzett munkássága elismeréseként;

Zwack Péter üzletembernek, a Zwack Unicum Rt. Igazgatósága elnökének, a hazai tudományos és műszaki fejlesztés aktív támogatásáért, a magyar élelmiszeripar fejlesztése érdekében végzett munkásságáért, közéleti tevékenysége elismeréseként;

A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (katonai tagozata) kitüntetést adományozta:

Dr. Tatár Attila tűzoltó vezérőrnagynak, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójának, beosztásában több évtizeden át végzett kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként;

A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozta:

Dr. Almásy Máriának, a Fővárosi Bíróság tanácselnökének, az igazságszolgáltatásban végzett több évtizedes kiemelkedő munkássága elismeréseként;

Dr. Barát Gábornak, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatójának, közel három évtizedes érdemdús közszolgálati tevékenysége, a társadalombiztosítási jog területén végzett munkássága elismeréseként;

Dr. Bálint Györgynek, a mezőgazdasági tudomány kandidátusának, kertészmérnöknek, újságírónak, a mezőgazdaság, ezen belül a kertészet terén végzett sokoldalú munkásságáért, nagy népszerűségnek örvendő ismeretterjesztő tevékenységéért, életművéért;

Dr. Bán Tamásnak, az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány Kuratóriuma elnökének, az ENSZ Fogvatartottak Ügyeit Vizsgáló Munkacsoport elnökének, az emberi jogok védelme érdekében végzett munkássága elismeréseként;

Peter Baum művészettörténésznek, egyetemi professzornak, a modern magyar képzőművészet ausztriai megismertetésében szerzett érdemeiért és a két ország közötti művészeti cserét elősegítő mentori tevékenysége elismeréseként;

Bozsik Yvette táncművésznek, koreográfusnak, Érdemes Művésznek, közel három évtizedes táncművészeti tevékenységéért, valamint a fogyatékkal élő emberek egyéni problémáinak újszerű bemutatásáért, empátiájáért;

Alexander Brody reklámszakembernek, az amerikai és a hazai magyar kultúra széles körű megismertetése érdekében végzett tevékenységéért, valamint önzetlen támogatásáért;

Czirják Sándornak, a Magyar Fejlesztési Bank Rt. vezérigazgatójának, a fejlesztéspolitika és a pénzügyi folyamatok összekapcsolása, a piacgazdaság igényeinek megfelelő monetáris politikai eszközrendszer kialakítása és továbbfejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként;

Devich Sándor Kossuth-díjas hegedűművésznek, Kiváló Művésznek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi tanárának, több évtizedes, nemzetközileg is nagyra becsült előadóművészetéért, művészetoktatói munkásságáért;

Havass Miklós informatikusnak, a SZÁMALK Holding Vagyonkezelő Rt. egyik tulajdonosának, négy évtizedes kimagasló informatikai és oktatási tevékenysége elismeréseként;

Kathy-Horváth Lajos hegedűművésznek, zeneszerzőnek, a Fővárosi Önkormányzat Napház „Khamorro” Kisebbségi Klubmozi és Kulturális Intézmény igazgatójának, az Alfa és Omega, valamint a Cigányok a Holocaustban című műveiért, melyben az összes akusztikus hangszert maga szólaltatja meg;

Kerekes Gábornak, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség ügyvezető elnöksége alelnökének, a magyar-román gazdasági és önkormányzati kapcsolatok sokoldalú fejlesztése terén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként;

Korda György előadóművésznek, nagy népszerűségnek örvendő művészi pályafutása elismeréseként;

Dr. Krausz Tamásnak, a történelemtudomány doktorának, az ELTE Bölcsészettudományi Kar egyetemi tanárának, kimagasló történészi, oktatói, tudományos és közéleti tevékenysége elismeréseként;

Lajkó Félix zeneszerzőnek, zenésznek, nemzetközileg is elismert sokoldalú művészi munkásságáért, különösen virtuóz, egyéni hangvételű hegedűjátékáért;

Lengyel László közgazdásznak, politológusnak, a magyarországi politikai kultúra alakításában végzett tevékenysége elismeréseként;

Dr. Lengyel Mártonnak, a közgazdaságtudomány kandidátusának, a Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája főigazgatójának, tanárának, a Turizmus Intézet vezetőjének, a modern turizmus kialakítása, felsőszintű oktatásának korszerűsítése érdekében végzett közel négy évtizedes munkássága elismeréseként;

Lukács Sándornak, a Vígszínház Jászai Mari-díjas színművészének, költőnek, Érdemes Művésznek, több mint három évtizedes sokoldalú művészi tevékenységéért, kiemelkedő színészi alakításaiért, lírai költeményeiért;

Morcsányi Géza Jászai Mari-díjas dramaturgnak, műfordítónak, a Magvető Könyvkiadó igazgatójának, a magyar irodalmi életben végzett sokoldalú munkásságáért, a kortárs magyar irodalom nemzetközi elismertetése érdekében végzett tevékenységéért;

Dr. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőnek, a Budapesti Corvinus Egyetem Védelemgazdasági Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárának, a honvédelem érdekében végzett eredményes munkája, oktatói és publikációs tevékenysége elismeréseként;

Nyíri János Kristófnak, az MTA rendes tagjának, az MTA Filozófiai Intézet igazgatójának, több évtizedes tudományos kutatói, tudományszervezői és oktatói tevékenysége elismeréseként;

Papp Sándornak, a Külügyminisztérium Protokoll Főosztálya főosztályvezetőjének, a Magyar Köztársaság külpolitikai érdekeinek érvényesítésében és a magyar diplomáciában vezetőként és diplomataként végzett több évtizedes kiemelkedő tevékenysége elismeréseként;

Dr. Papp Zoltánnak, az orvostudomány doktorának, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. Számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatójának, egyetemi tanárnak, több évtizedes példamutató gyógyító, tudományos kutatói munkásságáért, vezetői és oktató-nevelői tevékenységéért;

Parti Nagy Lajos József Attila-díjas és Babérkoszorú-díjas írónak, kimagasló színvonalú irodalmi tevékenysége elismeréseként;

Dr. Passuth Krisztina művészettörténésznek, a művészettörténeti tudomány doktorának, az ELTE Művészettörténész Doktori Iskola vezetőjének, több évtizedes tudományos munkássága, oktató tevékenysége, életműve elismeréseként;

Pápay Józsefnek, az MTA rendes tagjának, a MOL Rt. tanácsadójának, a Miskolci Egyetem egyetemi tanárának, műszaki tudományos munkássága, a magyar kőolaj- és földgáztermelés érdekében végzett magas műszaki színvonalú, gazdaságilag is eredményes innovációs és tervezési tevékenysége, továbbá a hazai CH iparban végzett eredményes munkássága elismeréseként;

Pásztor Istvánnak, a Vajdasági Tartományi Kormány privatizációs miniszterének, a magyar gazdasági érdekérvényesítés ügyének következetes képviseletéért;

Dr. Ranschburg Jenő pszichológusnak, a pszichológiai tudomány kandidátusának, a pszichológia, különösen a fejlődéslélektan kutatásában és oktatásában végzett munkássága, a gyermekek védelme érdekében folytatott tevékenysége, életműve elismeréseként;

Rico Robert Saccaninak, a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara vezető karmesterének, művészeti tanácsadónak, a Filharmóniai Társaság élén és a Magyar Állami Operaházban végzett sokéves karmesteri munkássága, különösen az olasz operairodalom nagysikerű interpretálása elismeréseként;

Simonffy Gézának, a Magyar Rádió nyugalmazott újságírójának, a Tudományos Újságírók Klubja örökös tiszteletbeli elnökének, a tudományos ismeretterjesztésben végzett több mint négy évtizedes kiemelkedő munkássága elismeréseként;

Dr. Spiró György József Attila-díjas és Babérkoszorú-díjas írónak, költőnek, irodalomtörténésznek, műfordítónak, az irodalomtudomány kandidátusának, nemzetközileg is nagyra becsült regényírói, drámaírói és esszéírói munkásságáért;

Dr. Udovecz Gábornak, az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet főigazgatójának, az agrárirányítás döntései előkészítésének koordinációja terén végzett több évtizedes munkássága elismeréseként;

Victor Máté Erkel Ferenc-díjas zeneszerzőnek, több évtizedes sokoldalú művészi munkásságáért, a magyar zenei közéletben végzett tevékenységéért.

A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (katonai tagozata) kitüntetést adományozta

parancsnoki beosztásaikban huzamos időn át, kiemelkedő színvonalon végzett munkájuk elismeréseként

Dr. Gáspár Tibor mérnök vezérőrnagynak, az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság parancsnokának,

Dr. Isaszegi János mérnök dandártábornoknak, az MH Összhaderőnemi Hadműveleti Központ parancsnokának,

Dr. Mráz István vezérőrnagynak, a HM Honvéd Vezérkar Vezérkari Iroda tanácsadójának;

Dr. Hetei Péter orvos dandártábornoknak, az MH Központi Honvédkórház parancsnokának, a katonai egészségügy elismertségének öregbítése, a színvonalas betegellátás, az eredményes gyógyító-megelőző tevékenység érdekében végzett munkásságáért;

Dr. Ignácz István rendőr dandártábornoknak, rendőrségi főtanácsosnak, központi tisztnek, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitányának, beosztásában több évtizeden át végzett kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozta:

Benke László olimpiai aranyérmes mesterszakácsnak, mestercukrásznak, a magyar gasztronómiai kultúra fejlesztése, nemzetközi elismertetése érdekében végzett sokoldalú, méltán népszerű munkássága elismeréseként;

Bogyay Katalinnak, a londoni Magyar Kulturális Központ igazgatójának, a Magyar Magic-Hungary in Focus 2004. évi nagy-britanniai rendezvénysorozat megszervezéséért és lebonyolításáért;

Dr. Gáspárdy Lászlónak, az állam- és jogtudomány doktorának, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és államtudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanárának, több évtizedes, nemzetközileg is számon tartott tudományos munkássága, oktatói és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként;

Gurály Zoltánnak, a Menhely Alapítvány szociológus-szóvivőjének, az elesett, a társadalom perifériájára került emberek érdekében végzett humanitárius munkásságáért;

Dr. Jakus Zoltánnak, a jászberényi Erzsébet Kórház főigazgatójának, az egészségügyért, a jászberényi Erzsébet Kórházért végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként;

Kamocsay Ákos borásznak, a magyar bor világhírnevének öregbítéséért, a magyar borkultúra hagyományainak felelevenítéséért;

Karácsony János előadóművésznek, több mint három évtizedes, nagy népszerűségnek örvendő művészi munkássága elismeréseként;

Kincses Károly fotóművésznek, muzeológusnak, a Mai Manó-műteremház igazgatójának, kimagasló színvonalú művészeti tevékenysége elismeréseként;

Kocsák Tibor zeneszerzőnek, zongoraművésznek, a Madách Színház zenei vezetőjének, sokoldalú művészeti tevékenysége, művészetoktatói munkássága elismeréseként;

Kristóf István Jászai Mari-díjas artistaművésznek, a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatójának, Érdemes Művésznek, a magyar cirkuszművészet művelésében, fejlesztésében és nemzetközi elismertetése érdekében végzett művészi, szervezői és vezetői munkássága elismeréseként;

Dr. Móna István világ- és olimpiai bajnok öttusázónak, a Budapesti Honvéd Sportegyesület szakosztályi igazgatójának, a vívás és öttusa sportágban végzett magas szintű vezetői és oktatói tevékenységéért, sportpályafutása elismeréseként;

Palugyai István újságírónak, a Népszabadság szerkesztőjének, környezet- és természetvédelmi témájú, különösen az állatok védelme érdekében írt cikkeiért, filmjeiért;

Dov Peer-nek, a magyar-izraeli kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként;

Pesty László újságírónak, kimagasló közéleti és publicisztikai tevékenysége elismeréseként;

Solti János dobosnak, zeneszerzőnek, tanszakvezető tanárnak, közel három évtizedes, nagy népszerűségnek örvendő művészi munkássága, oktatói tevékenysége elismeréseként;

Wáberer Györgynek, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete elnökének, a belföldi és nemzetközi közúti árufuvarozás területén végzett szervezési és fejlesztési, szakmai irányítási tevékenysége elismeréseként.

MR

Comments are closed.