Forrás: Magyar Rádió

Badiny Jós Ferenc: őshonosak vagyunk a Kárpát-medencében

2005. január 3., hétfő 9:19

1332 olvasás

Badiny Jós Ferenc professzor, aki hamarosan betölti a kilencvenötödik életévét, a nemzet érdekében végzett munkája elismeréséül nemrégiben vette át a vitézi rend Nagykeresztjét.

Véleménye szerint a magyar múlt, a magyar őstörténet feltárása és megismerése nélkül nincs magyar jövő sem. A sumer-magyar nyelvazonosság hirdetője és bizonyítója, a Nemzetközi Orientalista Kongresszus tagja. Sumerológiával 1946-ban, Argentínában kezdett foglalkozni, a Római Institutum Pontificum Biblicumban. Az intézet jóváhagyta tananyagát és terveit a Buenos Aires-i Jezsuita Egyetemen felállítandó Sumerológiai Tanszék létesítéséhez, amellyel az egyetem rektora 1966-ban bízta meg végül. Az egyetem tanáraként ment nyugdíjba.

A Miskolci Bölcsész Egyesület keretében 1997-ben megalakult Ókori Közel-keleti és Sumerológiai Tanszék vezető tanára lett. Az egyesült ugyanebben az évben az egyetem díszdoktorává avatta. A professzor úr most írja tizenhatodik könyvét, de életművének talán legjelentősebb darabja Jézus király, a pártus herceg című könyv. Ebben Jézus származásával kapcsolatban az adaiabani, magyarul törvényadó szó is felmerül.

– Badiny Jós Ferenc: Nekem nagyon-nagy megtiszteltetés az, hogy a nevemben is közel jutok az én drága Jézusomhoz, mint Badini, mert ő törvényhozó. Tudniillik ebben a Jézus király, a pártus herceg könyvben bizonyítom azt, hogy ő az adiabani családból származik. És az adiabani az annyit jelent, mint törvényadó és ebből az adiabani badini pedig törvénytisztelőt jelent. Tehát én nagyon örülök, hogy amit mondok, az a törvénytisztelő és a törvényadásban a segítséget tudom megadni.

– Ha pár mondatban össze kellene foglalnia ennek, illetve a többi könyvének a mondanivalóját, akkor mit mondana?

– Ugye a finnugorizmus, az azt kutatja, amit még ma is tanítanak a Magyar Tudományos Akadémián, hogy százalékokban nekünk nincs is magyar nyelvünk, mert mindent összeszedtünk. De itt azt kell venni, hogy a Kárpát-medencéből nem jöttünk mi sehonnét. A mi őshazánk a Kárpát-medence. Egy példát tudok hozni, a kínaiakat. A kínaiak találtak egy kis darab koponyacsontot és arról megállapították, hogy 200 ezer éves, erre azt mondják, hogy mi kínaiak 200 ezer évesek vagyunk. És akkor mi magyarok, nálunk itt van Vértesszőlősi ember, ami háromszázötvenezer éves és nem egy koponyacsontot találtak, hanem a fél koponyáját, lábszárcsontja is megvan. Még a lábnyomát is megtalálták. Mi itt voltunk és a Kárpát-medencében meg kell nézni, ezt a sok hőforrást, ami van. Hát Budapesten hány hőforrás van. Az ősember csak a Kárpát-medencében tudta átélni a jégkorszakokat, megmaradt nekünk leírva, hogyha mi megnézzük a Tihanyi Apátság alapítólevelét, a magyar szórványokat, ami ott van, akkor az az ősi nyelvünk és ez a Tihanyi Apátság alapítólevele az sumérul olvasható. Tehát ahogy azóta, a pápai bibliakutató intézetben a Deimer páterék megfejtették a sumér nyelvet és megcsinálták a sumér szótárt, nem kell mást csinálni, mint elővenni a sumér szótárnak a szavait, a Tihanyi Apátság alapítóleveléből gyönyörűen le lehet venni, hogy mit jelent és mit beszéltünk. És így most megfordítom az egészet, hogy az a bizonyos mezopotámiai nyelv, az is innen jött a Kárpát-medencéből, mert hiszen a Kárpát-medencéből kellett levinni mindent oda különféle tudósok, különféle népcsoportot állapítottak meg. Van egy népcsoport, amelyik körülbelül Kr.e. 3-4 ezer évvel kezdi meg a működését, az úgynevezett gyemetnaser periódus, ahol még a halottakat is ugyanúgy helyezik nyugalomra, mint ahogy a Kárpát-medencében. Nagyon érdekes eset történt velem, mikor a Sorbonnen volt az orientalista kelet nyelveknek a világkongresszusa, akkor én falitáblákra írtam a Tihanyi Apátság alapítólevelét. Azt mondtam, hogy kérem, engedjék meg, hogy mielőtt elkezdem az előadásomat, bemutatok maguknak néhány mondatot. Hát ott volt a világ összes sumerológusa. És mikor bemutattuk, akkor én láttam, hogy az előttem ülő sumerológus német, az nézi, leírja és mindjárt utána írja, hogy mit jelent az nála németül. A francia ugyanaz És mikor az ötödik táblánál voltam, én úgy mutattam be ezeket, például ott voltak a zsidó sumerológusok. Az egyik odakiabál nekem, mit akar maga ezekkel a sumér szövegekkel? Erre azt mondtam neki, hát én nagyon köszönöm, hogy ezt maga sumérnak ismeri fel, mert idáig azt hittem, hogy ez magyar. És evvel bizonyítom azt is, hogy nem jöttünk mi sehonnét, a mi őshazánk a Kárpát-medence. Mert csak hazajöttünk. Mert a vége az volt, hogy a Kárpát-medence ontotta ki az embereket. Ideáig Magyarországon úgy tanították, hogy a magyarok az urali vidékről jöttek be Magyarországra. Én pont fordítva látom az egészet, mert az egyetlen hely, ahol a nép szaporodni tudott, ez a Kárpát-medence. Tehát én úgy látom, hogy az összes urali népek, azok a Kárpát-medencéből erednek, tehát pontosan meg van fordítva az egész finn-ugor elmélet.

– Azt, amit ön már többször leírt nevezetesen, hogy őshonosok vagyunk a Kárpát-medencében több külföldi kutató is megerősítette, az ősi hitünk vizsgálata is alátámasztja-e ezt a megállapítást?

– Megtalálták azokat a szövegeket, amivel a mi őseink imádkoztak. De nem úgy, mint ma, hogy az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében, hanem keresztet vetettek, megtalálták a fakereszteket összekötve, és ők úgy imádkoztak, hogy az Atyának és Anyának és Fiúnak Szentlelke nevében. Mert a mi ősi hitünk, az Jézushoz és az édesanyjához kötődött teljesen. Talán ezt érzi ma a mai pápa, aki engedményeket tesz és megengedi azt, hogy imádkozzanak Máriához, Jézus édesanyjához. A mi magyar kereszténységünk nem olyan volt, mint ez a mai, hanem benne volt az édesanya és a keresztet úgy vetették, hogy az égi édesanyát is imádták. A néphagyományunkban és a magyar nép világában a legnagyobb tiszteletet mindig az édesanya kapja meg, és a legnagyobbat az édesanyák, édesanyja a Nagyboldogasszony. Igen csodálatos az, hogy a Boldogasszony elnevezés megtalálható az ötezer éves sumér ékiratokon, mint baudug, asán. Itt a baudug azonosítható az ősi bódog kifejezéssel. Baudug bódog és asán nem más, mint asszony. Azt kérem a fiataloktól, ismerjék meg saját családuk múltját, de ismerjék meg a magyarság ősmúltját is. A tudás népe vagyunk. A mi fiataljaink legyenek büszkék arra, hogy a tudás népének a gyerekei és a múltjukat ismerjék meg, az ő múltjukra legyenek büszkék és hirdessék azt, hogy egy népnél sem vagyunk különbözők, de egy népnél se vagyunk alábbvalóak.

Bunyevácz Zsuzsa

Comments are closed.