Szemenyei-Kiss Tamás: Kecskési Tollas Tibor, a "korbácsos költő"

A Magyar Szabadságharcos Világszövetség illetve a száműzetésben tevékenykedett Magyar Szabadságharcos Parlament elnevezésű antikommunista szervezet nem az 1989-et követő változások után, hanem már az 1967. május 27/28-án lezajlott kongresszusukon foglalkozott azokkal a személyekkel, akik saját érdekeiket a közérdek fölé helyezve semmibe vették az 1956-os forradalom morális értékeit.

Az általuk felállított vizsgálóbizottság – amely többek között az úgynevezett Nemzetőr-ügy teljes átvilágítását is célul tűzte maga elé. A kiértékelés után a bizottság 21 oldal terjedelmű jegyzőkönyvet tett a kongesszus asztalára, ebben pedig egy bizonyos Kecskési Tollas Tibor müncheni lakosra vonatkozó, több mint terhelő adatok álltak – külön feltüntetve azt, hogy értesüléseik szerint Kecskési Tollas Tibor (született: Kohlmann), egykori csendőr főhadnagy elhallgatta a bíróságilag megállapított háborús bűnös multját.

Azt már csak a Hungarista Mozgalom Hírszolgálata(HMH) mindenkori vezetői tudhatták, hogy a dr.Radvánszky Antallal(a Magyar Nemzeti Bank egykori vezértitkárával) és Wass Albert gróffal együtt megalapított Danubius Press és a müncheni Danubius Verlag vezetőjéről kartont állítottak ki a jeruzsálemi Jad Vasem Intézetben, részletesen leírva a háborús bűntetteit – de ez a tény az emigráns körökben, már kisebb súllyal szerepelt.

Ki volt ez az ember?

Milyen kapcsolatban állt a félig-meddig már ismert másik háborús bűnössel, Wass Albert gróffal, aki a legmagyarabbak egyikeként mutatta be a Nemzetőr főszerkesztőjét az amerikai emigrációs köröknek?

Kinek állítottak emléktáblát halálát követően a Magyar Újságírók Országos Szövetsége székházában és aki ma is Örökös Tagja a demokratikus újságírók szövetségének?

1944 május havában kezdődött el Magyarország történetének egyik legszomorúbb és legszégyenletesebb eseménye, amikor is ártatlan emberek tíz- és százezreit deportálták, nyíltan bevallva, németországi koncentrációs táborokba. Szándékosan írtam a „nyíltan bevallva” szóösszetételt, mert Magyarországról és Észak-Erdélyből már az ország németek általi megszállását megelőzően is hurcoltak el zsidókat és más olyan személyeket, akiknek az élete összeegyeztethetetlen volt a „végső győzelem” utáni Magyarország jövőjével. Horthy Miklós kormányzó miniszterei és a katonai vezetés hivatalai 1944 március 19-ét megelőzően a katonai munkaszolgálatosok intézményének bevezetésével gyűjtötték össze a nemkívánatos elemeket, majd az országosan hat központtal kialakított táborokból – nem egy alkalommal szabályos emberkereskedelmet folytatva – adták el őket a németországi hadiüzemeknek vagy a Magyarországhoz közelebben fekvő bori munkatáboroknak, ahol az Organisation Todt főrészvényese, Albert Speer hadiipari miniszter a szerbeket és a bolgárokat nem szívesen alkalmazta volna (a jugoszláviai zsidóságot pedig már az előző évben elpusztították).

Dietrich von Jagow SS-Obergruppenführer, budapesti nagykövet a Magyar Királyi Honvédség németbarát katonatisztjeivel – akiknek listájuk volt Berlinben – vette fel a kapcsolatot, s mivel a piszkos üzlet ódiumát, együttműködésük ellenére sem vállalták sokan a Honvédelmi Minisztériumban, végül is Borsányi Julián m.kir. vezérkari századosra lőcsölték rá a munka adminisztratív részét, a „nem háborús bűnös” vezérkari tisztet később Bell ezredesként ismerte meg a világ és akinek antikommunista magatartása miatt kellett elhagyni a hazáját (s kellett munkát vállalnia kollegáival, Wass Alberttel és Kecskési Tollas Tiborral együtt a Szabad Európa Rádiónál).

Kevésbé tudott: a bori munkatáborok magyar főparancsnoka Marányi Ede m. kir. honv. alezredes volt, az a tiszt aki hírnevét nem a bori kegyetlenkedéseivel szerezte, hanem azzal, hogy miután 1944 novemberében a győri városi kórházak és a győri orvosok egyike sem volt hajlandó ellátni a németek által át nem vett 22 főnyi beteg munkaszolgálatos csoport egyikét sem, parancsot adott Tálas József őrmesternek: „…a szokásos módon szabaduljunk meg tőlük.” – A beteg embereket Abda határában gyílkolták le a munkaszolgálatosokat, köztük a súlyos beteg Radnóti Miklóst is.

A gyilkos parancs kiadóját az ODESSA-hoz hasonló nyilas szervezet Fehér Antal néven menekítette ki Európából, majd mikor 1962-ben a bajorországi hungarista „munkatörzshöz” visszairányították, Tarjányi-Tatár Imre (a hungarista Korona Tanács egykori tagja, az exil Hungarista Mozgalom akkori vezetője) és Kecskési Tollas Tibor adott neki munkát. Mikor 1976-ban meghalt, a Bodensee-hez közeli Bermatingenben temették el, az elmult években családja a Fehér Antal nevet tartalmazó fejfát kicserélte: jelenleg már a „Marányi Ede m. kir. szkv. ezredes” sírfeliratot láthatják az odalátogatók.

A korbácsos költő

Az akkori Magyar Királyság területén, úgy lehet, elsőként Beregszászon állították fel az olyan gettót, melynek nyíltan az volt a célja, hogy Adolf Hitler birodalmába szállítsa a zsidó honfitársainkat. - E hadszíntérnek volt vitéz katonája Kecskési Tollas Tibor cs. főhadnagy, eredeti nevén Kohlmann Tibor. Az apai ágon német származású, a megszálló birodalmi hadsereg szempontjából megbízhatónak számító csendőrtiszt a 117-es cs. zászlóaljnál szolgált szakaszparancsnokként – egységét 1944.április 25-én irányították Beregszászra.

Május első napjaiban minden deportálandót a zsidó hitközség épületébe gyűjtötték össze, ahová rövidesen megérkezett egy Nyugat-Magyarországról odavezényelt csendőrszakasz is, Kecskési Tollas vezetésével. – Ezt követően az udvarra terelték a férfiakat…, majd elhangzott a parancs: „Minden értéket – megőrzésre – be kell szolgáltatni!” Ugyanebben az időben az emeleti helyiségekben nőket motoztak meg a csendőrök, sőt, néhányat testi vizsgálat alá is vetettek.

Az 1948-ban lezajlott népbírósági perében elhangzott tanúvallomások szerint Kecskési Tollas az első és a május 17-én lezajlott második szállítmány deportálásánál volt jelen, mindkét esetben ő adta ki a parancsot, korbáccsal a kezében s eme parancs folyományaként nőket vetkőztettek meztelenre… Itt történt, e két esetnél a bevagonírozás előtti legbrutálisabb motozás is. - A sármőr csendőrtisztnek általában félelmetes híre volt, nem csupán azok között akiknek valóban volt okuk ilyen vallomást tenni az addigra konszolidáltabb körülmények között megrendezett népbírósági tárgyalásokon - saját emberei sem vélekedtek róla különbűl. Mikor az emberségesebb csendőrök valamelyike könnyítést szeretett volna kieszközölni a szerencsétlen sorsú embereknek, azt mindig azzal a megjegyzéssel tették, hogy vigyázni kell, mert a főhadnagy megtudhatja…

A períratok tanúsága szerint a népbíróság különösen dr.Bojár Jenő(jelenleg chilei állampolgár), dr.Beregi Miklósné, Kálmán Andorné, Webermann Márton és Ackermann Edit vallomásai alapján találta bűnösnek a vádlottat. A túlélők határozottan felismerték Kecskési Tollas Tibor főhadnagyot, azt a személyt, aki a deportálásoknál parancsnokként működött közre. - Itt jegyzem meg, hogy a legújabbkori (kutatásokat nem folytató) jobboldali hírközlők egy bizonyos Fery Pál, a Kecskési Tollashoz erősen hasonló csendőrtiszt brutalitását emelik ki, de a HMH dokumentációjában és a Hadak Útján (Florida,USA) archivumában Hámoros Pál álnéven élt személlyel azonosítható a Magyarországon felemlegetett Fery – akinek jelenleg Budapest X.kerületében ma is élnek rokonai – de a legtitkosabb nyilas-hungarista iratok sem tüntetik fel Fery részvételét a deportálásoknál.

1948. június 18-án a budapesti Népbíróság nyílvános főtárgyaláson az Nb.I.1668/1948/13. periratszámon hozott ítéletében háborús és emberiségellenes bűntettek elkövetése miatt 8 év fegyházbüntetésre ítélte a vádlottat. – Kecskési Tollas 1956 júliusában szabadult a váci fegyházból szabályszerűen kiállított elbocsájtó igazolással, szó sem lehetett arról, hogy őt (ahogy azt a forradalom után híresztelte) 1956 októberében a felkelők szabadították ki.

A továbbiak szempontjából rendkivűli fontosságú a fenti megállapítás – ti. az, hogy a nyugati nemzeti emigráció egyik leggátlástalanabb alakja a Tollas Tiborrá lett „korbácsos költő” – 1956 nyarán szabadult, ugyanis az üzleti vénával is megáldott legendagyártók (és azok igazolói a pénzvilágban) a forradalmat követő évtizedekben már arról regéltek, hogy a müncheni bejegyzésű emigráns világlap, a Nemzetőr egykori főszerkesztője az ellenállási mozgalomban végzett tevékenységéért szenvedett börtönbüntetést, a forradalom szabadította ki, majd a megtorlás elől menekült Ausztriába, később pedig Nyugat-Németországba.

Tudott dolog: a szovjet tankokkal legázolt népfelkelés utolsó napjaiban több mint kétszázezer honfitársunk emigrált – köztük nem kis számban a Szovjet Hadsereg katonái is – az akkori helyzetet, a politikai közállapotokat ismerve, gyakorlatilag minden „disszidens” politikai menekült státust kapott az önmagával is meghasonult nyugati világtól.

„Nemzeti hősünk” esetében, akinek gróf czegei Wass Alberttel együtt jelenleg az államilag is támogatott(!) könyvkiadó, a pomázi Kráter Műhely Egyesület gondozza életművét, szó sem volt üldözöttségről. A Kádár-rendszer 22 esztendőn át Izraellel, a zsidó világgal, még diplomáciai kapcsolata sem volt, a börtönből történt szabadulása után már nyílván nem üldözte volna Kecskési Tollas Tibort. - Ennél fogva érthető csak igazán, hogy a „korbácsos költő” német származására hívatkozva miért folyamodott 1965-ben az NSZK állampolgárságáért, azzal is kiegészítve kérelmét, hogy „mint népi német, jelentős szolgálatokat tett a második világháborúban a német nemzet javára”.

Az úgynevezett nemzetben gondolkodók lassan már Szálasi Ferenc esetében is elképzelhetőnek tartják a felülvizsgálatot, mint ahogyan azt legutóbb Wass Albert védői már megtették - de az elmult 50-60 év ismerői nagyon jól tudják: a népbírósági ítéletek, maga az akkori igazságszolgáltatási gyakorlat, elsőrendűen az 1945-48 közötti időszakban, jócskán hagytak maguk után kívánnivalót, azonban az érthető bosszú és a harag is motíválta perek nem mindegyike volt törvénysértő és igaztalan. Nem csupán a győztesek bosszújáról volt szó, hanem az elkövetett és tényleges, köztörvényileg is büntetni rendelt, a nemzetközi törvények által is szankcionált bűntetteseket ítélték el a népbíróságok a kelet-európai államokban.

Epilógus: Az elmult hetekben Földesi Ferenc, az Országos Széchenyi Könyvtár egyik vezetője értesített, hogy a számára korábban átadott információk alapján megkezdték a tárgyalásokat a németországi Tarjányi-Tatár Imre- ill. a Marányi Ede-hagyatékok hazahozataláról. Ha ez megvalósúl, talán a nyílvánosság is többet megtudhat a hungarista emigráció jeles alakjáról, a néhai Kecskési Tollas Tibor tetteiről.

Budapest, 2008. január 6-án

Anonymous képe
Bene Gábor
link 5561 | Bene Gábor (nem ellenőrzött), 2008, január 21 - 15:43 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Érdekes dolgokat olvastam most!

Természetesen van amivel egyetértek, de van amit másként látok. Nagyon szimpatikus sorokat idéznék ide:
"Vegyük már végre észre, hogy tök mindegy ki uszít minket, a célja ugyanaz! Ébredjünk végre rá, hogy a felheccelt uszítók mögött ugyanazok állnak, jól megbújva a háttérben, és igen vidáman nézik milyen hülyék is vagyunk. Rá kellene ébredni, hogy az ellentétek folyamatos fenntartása és szítása csak egy igen szűk, a hatalom megtartásában, a világ feletti uralom átvételében érdekelt csoportocska malmára hajtja a vizet, általuk szított.

Tudom, hogy a honlap olvasói táborának nagy része ószövetségi beoltottsága miatt heted íziglen szeretne büntetni. Azzal is tisztában vagyok a világhatalomra törő csoportocska tagjai nem egy nemzetséghez tartoznak, van közöttük mindenféle. Valamennyi nép árulója, gerinctelenje megtalálható a világot jelenleg irányító szűk csoport tagjai között, akiknek semmilyen isten, semmilyen hagyomány, semmilyen műveltség sem jó, mert legnagyobb ellenségük az összetartás, az önazonosság ismerete. Az általuk kívánt világ nem közösségekből, nemzetekből, hanem lebutított és egyformásított egyénekből áll, akik éppen ezért jól írányíthatóak, kihasználhatóak, azaz élő robotok. Ezt hívják ők fejlődésnek, globalizációnak és hasonló marhaságnak."

Nos azt hiszem a fenti sorok írója fejéntalálta a szöget, amelyet már régóta kívánnak közénk ékelni olyanok akiknek csak a hatalom megtartása vagy megszerzése a céljuk.
A fenntartható fejlődés című globális hazugságözöne és a világ kifosztásának, sőt "elfogyasztásának" fogyasztói társadalma teljes mértékben ránk telepedett és az erkölcsi
válság olyan mélységűvé vált, hogy szinte mindenki függővé vált valamitől. A gondolkodás képességétől iparkodik megfosztani bennünket a globális gazdáink utasította média.
A harmadik világháború már régóta folyik, csak nem fegyverekkel vívják, hanem tudati befolyásolással. Társadalomlélektani szempontból vizsgálva a kérdést a tudaunk feletti manipulációt szinte észrevétlenül lopták belénk és ez elől csak az önnálló gondolkodásra képesek tudnak már kitérni.
Köszönöm a hozzászólónak az alábbi sorait is, mert lényeges kérdésre világít rá, nevezetesen a HATALOM kérdésére amely valójában az emberiség központi kérdése, hiszen minden ezen kérdéskomplexum körül forog és mindent ennek megszerzése, megtartása és kiteljesítése érdekében követnek el. A HATALOM métely azok kezében akik nem tudnak ezzel a köz javára és az igazság szolgálatára tevékenykedni. A HATALOM-ba is bele lehet szeretni és mámoros érzésként (sosem felelőségként)lehet megélni. A keresztény világ többször is tanújelét adta a hataloméhségének, sőt az inkvizíció mutatta meg először a keresztény hatalom gátlástalanságát. Ezért tarom fontosnak idézni a következőket is:

" Bármilyen furcsa a zsidó üldözés legjobb alapja a judeo-krisztianizmusnak nevezett világnézeti egyveleg. Ennek nyögi következményeit a keresztény világ is. Jellemző, hogy az első zsinatot egy napisten hívő császár hívja össze. Ezen is el kellene végre gondolkodni! Nyilvánvaló, hogy nem bármely hit védelmezése, hanem a hatalom megszerzése, megtartása volt a célja az új vallás létrehozóinak. Nos ez igen jól sikerült. Ez a csoport természetesen a Jézusi tanokkal sem bánik jobban, de Buddha, Mohamed, stb. tanai is ugyanígy jártak." Azt azért hozzá kell tennem mindenképpen, hogy a gyűlölet a legnagyobb rombolóerő és ezt viszont a kereszténység oldja, mert a szeretetet állítja a középpontba. A gyűlölködők önmagukat teszik tönkre és megkeserítik az életük minden percét.
A tanácsom tehát: ne gyűlölj, hanem szeress!

Szeretettel: Bene Gábor


Anonymous képe
Ataízisz
link 5557 | Ataízisz (nem ellenőrzött), 2008, január 21 - 11:09 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Kérem a honlap üzemeltetőjét, hogy vegye le címemet a listájáról, amilyen gyorsan csak lehet!

Ennek oka az, hogy az ilyen oldali, az olyan oldali, az amolyan oldali, stb. oldali tény feltárónak nevezett ténykedések nem érdekelnek. Túl kellene végre végre lépni a múlt sérelmein! Ez az út nem vezet sehova. Természetesen a múltat nem kell elfelejteni, de feltárását ennyi idő után nem a bosszúra kellene használni, hanem megértésére, a régi hibák elkerülésére. Csak a száraz tények miatt közlöm, hogy nagyapám kicsi robotra az oroszok vitték el, és soha többet nem láttuk, tehát tudom miről beszélek.

Észre kellene végre venni, hogy ez az út nem vezet sehova! A régi sérelmek dédelgetése, a bosszúállás csak újabb sérelmeket szül, az újabb sérelmek pedig újabb bosszút! Ez egy sátáni kör, amiből kilépni csak egy módon lehet: meg kell szakítani! Az előző évszázad fasiszta, sztálinista, és ilyen olyan közös múltjának tanulságait végre le kellene szűrni, legalább azoknak akik saját vélt és valós sérelmeiken túl tudnak nézni, az egyéni sorson túl képesek meglátni a közösség sorsát is. Vegyük már végre észre, hogy tök mindegy ki uszít minket, a célja ugyanaz! Ébredjünk végre rá, hogy a felheccelt uszítók mögött ugyanazok állnak, jól megbújva a háttérben, és igen vidáman nézik milyen hülyék is vagyunk. Rá kellene ébredni, hogy az ellentétek folyamatos fenntartása és szítása csak egy igen szűk, a hatalom megtartásában, a világ feletti uralom átvételében érdekelt csoportocska malmára hajtja a vizet, általuk szított.

Tudom, hogy a honlap olvasói táborának nagy része ószövetségi beoltottsága miatt heted íziglen szeretne büntetni. Azzal is tisztában vagyok a világhatalomra törő csoportocska tagjai nem egy nemzetséghez tartoznak, van közöttük mindenféle. Valamennyi nép árulója, gerinctelenje megtalálható a világot jelenleg irányító szűk csoport tagjai között, akiknek semmilyen isten, semmilyen hagyomány, semmilyen műveltség sem jó, mert legnagyobb ellenségük az összetartás, az önazonosság ismerete. Az általuk kívánt világ nem közösségekből, nemzetekből, hanem lebutított és egyformásított egyénekből áll, akik éppen ezért jól írányíthatóak, kihasználhatóak, azaz élő robotok. Ezt hívják ők fejlődésnek, globalizációnak és hasonló marhaságnak.

A zsidóság 2000 éves átka, hogy vallását kiforgatva ellene használják. Bármilyen furcsa a zsidó üldözés legjobb alapja a judeo-krisztianizmusnak nevezett világnézeti egyveleg. Ennek nyögi következményeit a keresztény világ is. Jellemző, hogy az első zsinatot egy napisten hívő császár hívja össze. Ezen is el kellene végre gondolkodni! Nyilvánvaló, hogy nem bármely hit védelmezése, hanem a hatalom megszerzése, megtartása volt a célja az új vallás létrehozóinak. Nos ez igen jól sikerült. Ez a csoport természetesen a Jézusi tanokkal sem bánik jobban, de Buddha, Mohamed, stb. tanai is ugyanígy jártak.

Fentiek miatt ismételten kérem a honlap üzemeltetőit, hogy címemet a lehető leghamarabb töröljék listájukról!

Ataízisz


Anonymous képe
Kelemen Anita
link 5555 | Kelemen Anita (nem ellenőrzött), 2008, január 21 - 09:36 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Érdekes volt a cikket elolvasni és legfőképpen tanulságos.Tényleg igaz,hogy a jelenünkkel kellene foglalkozni,csak addig nem tudjuk nyugodtan megtenni,amíg a múltat tisztába nem tesszük.Nekem mindig furcsa,ha hirtelen embereket fel kapnak és sztárolnak.Wass Alberttel semmi bajom,csak ő is ilyen sztárolt költő lett.Vajon mit akarnak takarni vele,vagy miről akarják elterelni a figyelmünket.Egyébknt köszönöm az infót.


sofar képe
sofar
Regisztrált: 2003.05.30.
link 5548 | sofar, 2008, január 20 - 20:52 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Szerintem WA-nek ez az irománya minden lényegi kérdésre választ ad:
http://www.sofar.hu/hu/node/98967/5365


adatlap
Anonymous képe
Szemenyei-Kiss Tamás
link 5544 | Szemenyei-Kiss Tamás (nem ellenőrzött), 2008, január 20 - 20:07 | A hozzászóláshoz belépés szükséges
Előzmények: ‹ 5537

Tisztelt "corax"!
Bár az Interneten és a Sofár Média gyűjtésében, továbbá Bartha Kata gyűjtésében (wassalbert.linkpark.hu) jelentős mennyiségű információ olvasható Adolf Hitler katonájáról, gróf czegei Wass Albertről - mindeddig egyetlen kiadvány sem jelent
meg, amely összefoglalná azokat a vitairatokat,melyek (a Kráter Műhely kiadványaival
ellentétben) Wass Albert valóságos képét rajzolnák meg.
Ez bizony a liberális szellemű könyvkiadásról szegénységi bizonyítványt állít ki!


Anonymous képe
Jancsovics József
link 5542 | Jancsovics József (nem ellenőrzött), 2008, január 20 - 19:58 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Azért fontos a múlt bűneivel és természetesen bűnöseivel is szembenézni, hogy köztudottá váljon, hogy mai szimpatizánsaik milyen szellemiséggel azonosulnak(nincs különbség náci,nyilas,komcsi között).
A megbocsátás tényleg erény sőt, isteni erény és mindenki számára nyitott lehetőség, még Varga Teréziának is. DE megbocsátani csak akkor lehet igazán, ha a bocsánatkérés bűnvallással párosul.
Sajnos az iméntiekre a magyarság nagy része KÉPTELEN vagy teljességgel KÖZÖMBÖS. Itt mindíg MÁS a HIBÁS SOHASEM ÉN. Mondom ezt magyarként, csupa apró betűvel.

Végezetűl két kérdés. Miért gyűlőlködők,rasszisták antiszemiták.......stb a jelen hungaristái gárdával vagy a nélkűl? Lehet hogy ők sem tudnak megbocsátani?


Anonymous képe
corax
link 5541 | corax (nem ellenőrzött), 2008, január 20 - 19:21 | A hozzászóláshoz belépés szükséges
Előzmények: ‹ 5539

Köszi.


Anonymous képe
corax
link 5540 | corax (nem ellenőrzött), 2008, január 20 - 19:20 | A hozzászóláshoz belépés szükséges
Előzmények: ‹ 55385530

... meg a padláson talált levelet, amitől az én hátam is borsózik!
Hogy mi volt benne? Búcsúzott a kedves Dédi a családtól.


sofar képe
sofar
Regisztrált: 2003.05.30.
link 5539 | sofar, 2008, január 20 - 19:18 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Elég sok mindent találsz itt


adatlap
Anonymous képe
corax
link 5538 | corax (nem ellenőrzött), 2008, január 20 - 19:17 | A hozzászóláshoz belépés szükséges
Előzmények: ‹ 5530

Bocsi, de az 1995-ben született kislányomnak hogy magyarázom meg, hogy miért csak az anyai dédikéjét ismerte...
Én is szerettem volna őket, mindenki azt mondja, jó emberek voltak.


Anonymous képe
corax
link 5537 | corax (nem ellenőrzött), 2008, január 20 - 19:12 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

A Wass Alberttel kapcsolatos dolgok érdekelnének.


andreuta képe
andreuta
Regisztrált: 2007.10.29.
link 5535 | andreuta, 2008, január 20 - 17:07 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

andreuta
Jé, egy fasisztácska is letette a névjegyét...


adatlap
Anonymous képe
Nagy Sándor
link 5532 | Nagy Sándor (nem ellenőrzött), 2008, január 20 - 13:57 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

El a kezekkel Wass Alberttől!


Anonymous képe
Edit Rath
link 5531 | Edit Rath (nem ellenőrzött), 2008, január 20 - 13:09 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Remélhetőleg a Varga Terézia nevű olvasónknak utólag(!) esett le a tantusz, hiszen Ő maga írja, hogy "A nemzet a multra és nem a jövőre koncentrál..."
Különben pedig nem nekünk kellene megbocsátani, hanem a deportált, a koncentrációs táborokba hurcolt és ott elpusztított áldozatoknak és a hozzátartozóknak. - A kifogásolt írás részben a kilencvenes évek politikusainak - többek között Antall József miniszterelnök - átmeneti(?) amnéziájával is foglalkozik, egy olyan korban, a jelenben, mikor az elfeledés-elfeledtetés új nácikat szült, legyen elég ha csak az elmult egy-két esztendő történéseire emlékeztetem az Olvasót.


Anonymous képe
Varga Terézia
link 5530 | Varga Terézia (nem ellenőrzött), 2008, január 20 - 12:19 | A hozzászóláshoz belépés szükséges

Mi a fenének foglakoztok még mindig az 1900 as évvekkel. ma 2008 január van. Olyan dologról irjatok ami szebbé teszi a holnapomat .A tegnapi nap sem érdekel ,nem ám az öskori mult év ezredi dolgok .Ez a tudás nem szolgálja a haladásunkat. A nemzet a multra és nem a jövöre koncentrál. Lépjetek már tul ezen a kicsinyeségen és föleg ne zaklasatok a hülyeségetekkel senkit. A megbocsájtás az egyik fő erény isten szemében.

Tisztelettel: Varga Terézia