Új Élet


Elmebaj

Amint arról egyik napilapunk beszámolt, Izraelben májusban mutatják be A bukás, Hitler utolsó napjai c. filmet. (A filmrôl szerzett szubjektív "élményeimet" megírtam az Új Elet hasábjain.) A cikkbôl értesülhettünk arról is, milyen vitát keltett már a terv is, meg a közel 300 ezer ottani túlélô szempontjainak figyelembevétele. Az egyik mozihálózat tulajdonosa úgy döntött: próbavetítéseket rendez, így is történt, majd rövid közvélemény-kutatás után eldöntötte: május 19-én premier.

Raj Tamás: HOL VOLT AZ ÉDEN KERTJE? Izrael szentföldi tájai

Raj Tamás remek - kettôs hatóerejű - könyvet tett asztalunkra. Míg egyfelôl feltárja elôttünk Izrael Állam ragyogó természeti és építészeti szépségeit (emlékeit), eközben minden egyes "téma" kapcsán bibliai idézetekkel tudatosítja bennünk hitünk Istentôl és hű követôitôl eredeztethetô tanításait.

Naftali Kraus: Hatszáztizenhárom parancsolat

Ôszinte örömmel közöljük olvasóinkkal, hogy megjelent a méltán népszerű Ôsi Forrás sorozat tizenharmadik kötete. Címe: 613 parancsolat. Ez a könyv valahogy a lényeg összefoglalása. A Tóra fundamentuma a vallásnak. Az ember szerepe, sorsa megérteti velünk a lényeget. Értjük vagy nem értjük, de minden parancsolat az embernek jó. A cselekmény tükrében jobban követhetôk a törvények, parancsok létrejöttének körülményei. Ijesztôen nagy ez a szám.

Ajvé: Sokfélék ezek az ortodoxok (2)

Márta érettségi után apja nagykereskedésében a könyvelési feladatokat látta el. Tibi pedig közben elvégezte az Akadémiát, és zongoratanár lett egy kis zeneiskolában.

A fiatalok csak kakaóztak, kakaóztak, amíg egyszer csak Tibi, amikor Márta már a huszadik évéhez közeledett, így szólt a leányhoz:

- Tudod mit? Elveszlek feleségül. De várjál csak! Ilyenkor meg szokták kérdezni, hozzám jössz-e? - csipkelôdött a fiú.

Szilágyi György: A "Neumann gyerek" hervadhatatlan Lilioma

A 19. század vége felé bohém kávéháznak nevezett New York kávéház irodalmi szaktekintélynek tartott fôpincérét, Reisz Gyulát patrónusuknak tekintették az ifjú költôk és írók, akiknek krajcáros hitelekkel egyengette útjukat a Parnasszus csúcsáig. Neki olvasta fel elôször írásait Molnár Ferenc, Heltai Jenô, Karinthy Frigyes, Bródy Sándor. 1913-at vagy 1915-öt írtunk, amikor a New York kávéházban fennállása óta elsô ízben tartottak zárórát éjjel kettôkor.

Találkozásom a zsidó vallással, avagy miért konyhán vállaltam másodállást?

Kilencéves lehettem, amikor elôször éreztem a zsidóság iránt mérhetetlen rokonszenvet. A szomszédban lakó Pepiké néni sokat mesélt elhurcolt és odaveszett szeretteirôl. Talán ez érintett meg. Vagy a történelemórán tanultak? Nem tudom. De tény, hogy nagyon vonzódom a zsidó eszméhez. Sok barátom is ösztönösen - vagy tudatosan? - e körbôl kerül ki. Középiskolás koromban be akartam térni, de azután a sok tanulnivaló elriasztott. Mindezek ellenére azonosulok e vallással.

Tévétallózó

Nem kis dologra vállalkozom, ha a Rejtô Jenô műveibôl készült filmet akarom összesűríteni néhány sorban. Okom persze van rá, hiszen az MTV egy jó késôi órában (fél tizenkettôkor) műsorra tűzte A halhatatlan légiós - akit Péhovardnak hívtak című mozit, mely 35 évvel ezelôtt készült. A filmben egymást váltotta a vízió a valósággal, ami nem kifejezetten egy hagyományos cselekménylánc. Sôt. Egy lebegôs, cikkcakk műfaj elevenedik meg a szemem elôtt.

A balassagyarmati zsidó közösség emlékezete

Balassagyarmat is megemlékezik a hajdan oly nagy szerepet vitt zsidó polgárairól. Szükséges és helyes ezt tenni, hiszen annakidején oly sok zsidó lakott a városban, hogy azon kevés magyarországi települések közé tartozott, amelynek saját zsidó neve volt: jiddisül Jermatnak nevezték.

Hírek, események - röviden

- A Duna Televízió május 23-án, 15.25 órakor sugározza a Halld, Izrael című vallási műsort.

Ficsúr, kétszer

Halála másnapján Rónai András izraeli színművészt a rádió kora reggeli adása "megöregítette": az 1947-ben készült magyar film, a Valahol Európában Ficsúrját nyolcvankét évesnek mondták, pedig tízzel kevesebb volt... A Magyar Színművészeti Lexikonban ez olvasható róla: "Tízévesen játszotta Ficsúr szerepét Radványi Géza Valahol Európában c. filmjében." Holott 1932-ben született, tehát tizenöt évesen volt ô a kiskölyök-banda emlékezetes figurája. Baj van a számokkal!

Lágymányoson, az "elsôk" jegyében

Az elsô névadás

Megszületett Régner Szonja! Erre vártak a lágymányosi és a Bethlen téri közösség tagjai, és természetesen a szülôk is, így az édesapa, Régner Márton, aki a tóránál elôször feleségére, Somogyi Eszterre, majd lányára kért áldást. A hétköznapi minjánt megtisztelte jelenlétével Deutsch Róbert fôrabbi, aki az újszülött kislánynak a Mirjám nevet adta, majd Isten áldását kérte a családra. A kiduson Radnóti Zoltán, Deutsch Róbert és Joe Wernik rabbik adtak rövid tanítást.

A külügyi osztály hírei

A közelmúltban három külföldi delegáció kereste fel a magyarországi zsidóság különbözô intézményeit.

A dombóvári zsidóság múltjáról

Április 13-án a dombóvári művelôdési központ Schweitzer József nyugalmazott országos fôrabbi A dél-dunántúli zsidóság története című elôadásának adott otthont. A rendezvényre a városi könyvtár Rejtett értékeink nevet viselô elôadás-sorozatának keretén belül került sor, az idôpont megválasztását pedig a vészkorszak elsô gettóinak mementójául április 16-ára meghirdetett A magyar holokauszt áldozatainak országos emléknapja indokolta.

Alku

Uram, ma lettem 80 éves.

Túl gyorsan mentek el az évek,

Még olyan sokat szeretnék tenni,

Úgy szeretnék 81 lenni.

És ha ezt már megengedted,

E lépést értem meg is tetted,

Neked már úgyis egyre megy,

Esetleg lehetnék 91.

Ha pár kis tervem, mi még lenne,

Habár több idôt igényelne,

S egy év nem lenne elegendô,

Add, hogy hadd legyek 82.

Minden szemérmet félreteszek,

Hogyha még egyet kérdezhetek.

Tudom, ez a kor hajmeresztô,

De hadd legyek 92.

Jó lenne még sokat utazni,

A TÓRA SZOCIALIZMUSA (Behár hetiszakasz)

"Ha elszegényedik testvéred és tönkremegy melletted, segítsd ôt, akár idegen, akár bennlakó, hogy (meg)éljen melletted (veled). Ne végy tôle kamatot vagy uzsorát; féld az Istent és engedd (vagy: segítsd), hogy testvéred éljen (élhessen) veled (melletted)" (3. Mózes, 25, 35-36). Szakaszunk amellett, hogy a Smita (hetedik) év és a Jobel törvényeit körvonalazza, szociális törvényeivel tűnik ki.

Bethlen téri hírek

A díszteremben hagyományos formában tartották meg a széderestét. Deutsch Róbert fôrabbi mondott beszédet, ugyancsak ô volt a szeder házigazdája. A gyerek kérdéseit Deutsch Lili tette fel. A Haggada olvasásában - egy-egy rész erejéig - Jichák Weisz és Ungár Richárd vett részt. A kidust Kálmán Tamás fôkántor énekelte. A rendezésért és a nagyon szépen díszített és megterített asztalokért Rosenfeld Ildit és lelkes munkatársait illeti dicséret és köszönet.

***

Szegedi hírek

A holokausztról való megemlékezés jegyében négy középiskola képviselôi és egy emlékverseny résztvevôi látogattak el a zsinagógába, és hallgatták meg a hitközség dísztermében - Bubryák István és Radó Gyula Téglagyári mementó (A rossz vonat) c. dokumentumfilmjének vetítését követôen - Markovics Zsolt fôrabbi és Juhász J. Pál tanár, hivatalvezetô visszaemlékezését a soá éveire, a tragédiára.

*

Kóser kalauz: 2. Tej és tejtermékek

Európai országokban általában nincs bolti forgalomban "Cháláv jiszráél" (zsidó felügyelet alatt tartott tej). Azok a tej származékok, amelyek kaphatók, szintén nem Cháláv jiszráélek. Aki tartani akarja e törvényt, az keresse fel a budapesti rabbinátust, ahol felvilágosítást tudnak adni arról, hogy hol és miként lehet Magyarországon Cháláv jiszráélt beszerezni, vagy hozasson magának tartós tejet, sajtot Izraelbôl.

Fogadd örökbe egy szegény gyerek ágyát!

Talán kevesen tudják, hogy napjaink elterjedt "Fogadj örökbe..." akciói olyan tradíciók nyomdokain haladnak, amilyen az 1934-ben, a Gyermekbarátok tagdíjaiból, adományaiból létrehozott árpádföldi gyermeküdülô ágyainak "örökbefogadása" volt. így vásárolt jelképesen üdülôbeli ágyat a Ganz-hajógyári munkások csoportja, a Népszava meggyilkolt szerkesztôjének özvegye, Somogyi Béláné, vagy Kéthly Anna nevére az Országos Nôszervezô Bizottság. Az adományozó nevét az ágyakon egy kis tábla örökítette meg.

Megemlékezés a holokausztról két könyv tükrében

A holokausztmegemlékezések sorában is különleges helyet töltött be az a szép és tartalmas est, melyet a Magyar Kultúra Alapítvány székházában rendeztek a Litea Kft. könyvesbolt és teázó, egyúttal irodalmi szalon részvételével, Bakó Annamária vezetésével.

Ezúttal két nagyon értékes könyv bemutatójára és ismertetésére került sor: Hódos Mátyás Mostohafiak és Mezei András Emlékezz című művére.