Forrás: Híradó

Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról szóló 2006. évi XLVII. törvényt követő főbb ügyféli tudnivalókról

Tájékoztató

az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról szóló 2006. évi XLVII. törvényt követő főbb ügyféli tudnivalókról

1.Kárpótlás iránti kérelmet 2006. március 31. és 2006. július 31. között az a jogosult nyújthatja be, akinek a hozzátartozója 1939 – 1989 között a magyar hatóság politikai önkénye miatt életét vesztette, továbbá akinek hozzátartozója deportálás, szovjet kényszermunka ideje alatt halt meg, végezetül aki a II. világháború alatt faji, vallási, politikai okból munkaszolgálatot teljesített.Kárpótlási kérelmet azok nyújthatnak be, akik azt eddig bármilyen okból elmulasztották, valamint azok, akik korábban benyújtottak kérelmet, azonban azt késve terjesztették elő vagy nem tettek eleget a hatóság hiánypótlási felhívásának.

2.Az életelvesztéses kárpótlás esetén kárpótlásra jogosult az elhalt házastársa (özvegy), gyermeke, szülője, testvére; a munkaszolgálat miatti kárpótlásra saját jogon a munkaszolgálatot teljesített érintett vagy túlélő házastársa jogosult, illetve az 1992. július 2. után elhunyt munkaszolgálatos örököse.

3.A kérelmet a nyomdai úton előállított adatlapon kell benyújtani a Központi Igazságügyi Hivatal Kárpótlási Főosztályára, amelynek helye 1116 Budapest, Hauszmann A. u. 1., postacíme: 1519 Budapest, Pf. 463.Adatlap igényelhető az Igazságügyi Hivatal fővárosi és megyei hivatalaitól, a külföldön lévő magyar külképviseletektől, továbbá egyes külföldi kárpótlási munkát segítő szervezetektől is [pl. Romániai Magyar Demokrata Szövetség, Kárpátaljai Magyarok Kulturális Szövetsége, az Izraelben (Jeruzsálem) működő OLÉ Hungária]. Az adatlap letölthető a www.karpotlas.hu internetes oldalról.

4.A kárpótlási jogosultságot a Központi Igazságügyi Hivatal jogerős határozattal állapítja meg. A kérelmek elbírálására nyitva álló ügyintézési határidő a kérelem hivatalhoz történő beérkezésétől számított 6 hónap, amely további 3 hónappal meghosszabbítható. Az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. A kárpótlás kifizetése a határozat jogerőre emelkedése utáni adategyeztetést követően történik meg.

5.Az életelvesztése után járó kárpótlás: 400.000,- Ft, amely megoszlik a még élő jogosultak között (pl. 4 gyermek esetében gyermekenként 100.000,- Ft illeti meg a jogosultat). Munkaszolgálatos esetében a kárpótlás kárpótlási jegyben vagy életjáradéki formában (választása szerint) jár a saját jogon igénylőnek és a túlélő házastársnak, az eredeti jogosult halála esetén pedig az örökös azt kárpótlási jegyben kapja meg.

Budapest, 2006. március 14.Dr. Szabó Lajosáltalános főigazgató-helyettes

Elérhetőség:

Központi Igazságügyi Hivatal – Kárpótlás

1116 Budapest, Hauszmann Alajos utca 1.

Telefon: 371-8900

Fax: 371-8912

E-mail: [email protected]

Ügyfélszolgálat:

Központi ügyfélszolgálat

1116 Budapest, Hauszmann Alajos utca 1. földszint 59. szoba

Telefon: 371-8917

371-8999

Ügyfélfogadás a Központi ügyfélszolgálaton és a megyei irodáknál:

Hétfő: 8:00 – 14:00

Szerda: 8:00 – 16:30

Péntek: 8:00 – 12:00

Sírjaik, hol domborulnak?

Comments are closed.